V posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020

Kolejne posiedzenie KM RPO woj. lubuskiego odbędzie się 19 maja 2016 r. o godz. 10.00 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze. W programie obrad m.in. przyjęcie kryteriów formalnych oraz merytorycznych dla osi priorytetowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyjęcie kryteriów wyboru projektów dla działań finansowanych z EFS, zatwierdzenie Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO – Lubuskie 2020 za lata 2014-2015 oraz przedstawienie stanu wypełnienia warunkowości ex-ante.

Dla części programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uchwalane kryteria będą dotyczyły następujących Działań/Poddziałań:

 • 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
  6.6. Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia,
  7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej,
  7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
  8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT,
  8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra,
  8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Z kolei w części programu finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego aktualizowane będą kryteria specyficzne dla Działań:

 • 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych,
  1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP (typy II, III),
  4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego,
  4.5 Kapitał przyrodniczy regionu (typy I, II, III),
  5.1 Transport drogowy,
  9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (typ I).

Ponadto, przedmiotem uchwały jest zmiana kryteriów dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, typ I Promocja gospodarcza regionu oraz dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, typ II – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedstawiciel organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO – Lubuskie 2020 – Adam Szulczewski, do 11 maja 2016 r. czeka na uwagi do materiałów przygotowanych na najbliższe posiedzenie. Można je przesyłać na adres: a.szulczewski@fundacjacp.org

Do pobrania:

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Wydarzenia
Bądźmy w kontakcie!