tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org

Oferta dla firm, organizacji i podmiotów publicznych

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum działa na styku sektora pozarządowego i samorządowego już od 12 lat skutecznie zwiększając zakres współpracy między nimi. Na bazie naszych badań i analiz przygotowaliśmy wiele projektów w celu zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb. Łączna wartość tych projektów osiągnęła ponad 20 mln zł.

Wiemy jak inwestować w kapitał ludzki, jak wspierać rozwój wiedzy, jak rozpoznawać i zaspokajać potrzeby społeczeństwa. Budujemy trwałe mosty porozumienia pomiędzy władzą samorządową a mieszkańcami, zbliżając te dwie strony do siebie. Rozwijamy dialog społeczny, mechanizmy konsultacyjne i partycypację obywatelską. Wspierając i znając od środka sektor organizacji pozarządowych mamy unikalny dostęp do ogromnego i zarazem rzadko wykorzystywanego źródła informacji, jakim są członkowie lokalnych społeczności – organizacje i ich członkowie tworzący kapitał społeczny, młodzież, seniorzy czy osoby wykluczone społecznie.

Szukam kogoś kto pomoże mi napisać projekt

rozwiń

Przygotujemy projekt odpowiadający potrzebom społeczności oraz/lub realizatora.

Wystarczy kilka kroków:

1. Przedstawimy dostępne możliwości finansowania; Zbadamy potrzeby; Przygotujemy różne koncepcje założeń projektowych

2. Przygotujemy dokumentację projektową (wniosek aplikacyjny); Przygotujemy studium wykonalności projektu; Opracujemy dodatkowe dokumenty niezbędne do aplikacji (np. diagnoza, plan gospodarki niskoemisyjnej, audyt personalny czy plan rewitalizacji)

3. Przejdziemy z Państwem etap negocjacji z Insytutcją Zarządzającą; Pomożemy zorganizować projekt, zarządzać nim oraz zrealizować usługi specjalistyczne

Jak nawiązać współpracę?

Wystarczy do nas zadzwonić a przyjedziemy i omówimy zakres współpracy.
Ustalenia spiszemy w formie umowy i przejdziemy do jej terminowej realizacji.
Przydzielimy Państwu indywidualnego konsultanta.

Jakie projekty możemy napisać?

Jesteśmy specjalistami w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, jednak nie jest to jedyne źródło, z którego mogą Państwo dzięki nam skorzystać. Świetnie poradzimy sobie także z projektami inwestycyjnymi finansowanymi z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Kontakt

Karol Duer, 534 85 85 65,
biuro@innovatium.pl

Szukam kogoś kto pomoże mi sporządzić diagnozę lub strategię

rozwiń

Wybierając Fundację na rzecz Collegium Polonicum zyskują Państwo:

– dostęp do zasobów i źródeł informacji zgromadzonych w lokalnych organizacjach

– nadają Państwo diagnozie/strategii wymiar lokalny poprzez każdorazowe przystosowanie metodologii do specyfiki województwa lubuskiego, o czym często zapominają warszawskie, poznańskie czy wrocławskie firmy komercyjne

– nie płacą Państwo za usługę, lecz inwestują środki finansowe w kapitał społeczny naszego regionu, ponieważ każda złotówka przeznaczana jest przez Fundację na realizację misji – kształtowania świadomego społeczeństwa, współpracującego z jednostkami samorządu terytorialnego

Jesteśmy twórcami innowacyjnych narzędzi badawczych

Stworzyliśmy kompleksowe narzędzie do prowadzenia diagnoz społecznych na styku funkcjonowania samorządów i organizacji pozarządowych. Testujemy je w Krośnie Odrzańskim podobnie jak system badania efektywności społecznej i ekonomicznej usług publicznych, które są zlecane organizacjom pozarządowym! Stworzyliśmy również innowacyjną metodologię ewaluacji imprez masowych, gdzie badamy ilość, przepływ, zaangażowanie i zadowolenie widzów.

Nasza kadra

Naszymi stałymi współpracownikami, pełniącymi nadzór merytoryczny nad badaniami są m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Zespół Fundacji na rzecz Collegium Polonicum przeprowadził już szereg badań i diagnoz służących budowaniu projektów w najlepszy sposób odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

Działamy głównie na terenie północno-zachodniej części województwa lubuskiego, co stawia nas w roli największego i najbardziej doświadczonego, lokalnego ośrodka badawczego.

Do czego diagnoza?

Podczas opracowywania takich dokumentów jak Umowa Partnerska, Strategia Rozwoju Kraju czy Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego uznano, iż w nowym okresie programowania niezbędnym będzie szczegółowe rozpoznanie potrzeb lokalnych i poprzedzenie planowania projektowego przeprowadzeniem diagnoz. Wkrótce aby gmina mogła uzyskać środki w ramach takich programów jak EFS, EFRR czy PROW będzie musiała wykazać się przeprowadzoną diagnozą.

Pierwszym przejawem tego nowego podejścia jest aplikowanie przez gminy o środki w ramach Kontraktu Lubuskiego. Inwestycje i plany projektowe przygotowane w ramach Kontraktu muszą odnosić się do wniosków wyciągniętych na podstawie rzetelnie przeprowadzonej diagnozy.

Jest to pierwszy moment, w którym diagnoza nie jest już dobrą praktyką lecz faktycznym wymogiem. Co więcej przygotowanie rzetelnej diagnozy wymagać będzie bardziej kompleksowego i specjalistycznego podejścia niż dotychczas. Nie wystarczy już skorzystać z istniejących opracowań GUS i wklejenia ich do własnych tabel. Wymagać to będzie od urzędów zaangażowania większych zasobów ludzkich lub zlecenia tego zadania wyspecjalizowanym podmiotom.

Metody pracy:

Metodologia badania zawsze dostosowana jest do indywidualnych potrzeb klienta. Ustalamy ją wspólnie na spotkaniach przygotowawczych. Dysponujemy całym wachlarzem dostępnych metod badawczych, zarówno ilościowych jak i jakościowych, każdorazowo analizując, która z metod przyniesie najlepsze jakościowo wnioski w danej społeczności.

W pozyskiwanie danych nie angażujemy praktykantów i wolontariuszy. Zajmują się tym doświadczone osoby.

Korzystamy ze wszystkich dostępnych lokalnie zasobów, w szczególności z kapitału ludzkiego skupionego wśród organizacji pozarządowych.

Oprócz standardowego raportu wyniki prezentujemy również w kilku innych formach – m.in. infografiki, prezentacje multimedialne oraz moderowane spotkania z osobami zainteresowanymi wynikami prac.

Kontakt

Karol Duer, 534 85 85 65,
biuro@innovatium.pl

Szukam kogoś kto pomoże mi przeprowadzić konsultacje społeczne

rozwiń

Przeprowadzenie efektywnych konsultacji społecznych wymaga zaangażowania ze strony organizatora konsultacji. Mimo to warto pytać mieszkańców o ich zdanie w taki sposób, aby czuli, że faktycznie mają coś do powiedzenia. Takie konsultacje muszą wykorzystywać różnorodne, atrakcyjne, angażujące formy. Istotnym jest takie sformułowanie i zdefiniowanie problemu, aby był zrozumiały i aby mieszkańcy się z nim utożsamiali. Zdecydowanie należy unikać sytuacji, w której pytamy społeczeństwo o sprawy, w których decyzja została już podjęta.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum posiada doświadczenie oraz metodologię prowadzenia konsultacji społecznych spełniających powyższe założenia. Nasz model konsultacji testowaliśmy wspólnie z Urzędem Miejskim w Słubicach w projekcie „Konsultuj – Decyduj!” w latach 2013-2014.

W ramach naszych usług doradzimy jak przeprowadzić konsultacje, przygotujemy je z Państwem, poprowadzimy spotkania otwarte i aktywne formy pytania o opinię, przygotujemy narzędzia oraz zbadamy efektywność tych konsultacji.

Kontakt

Adam Szulczewski, 61 82 96 790,
a.szulczewski@fundacjacp.org

Szukam kogoś kto przeszkoli mój zespół lub zorganizuje kursy językowe

rozwiń

Fundacja oferuje szeroką gamę kursów językowych dla firm oraz szkoleń dopasowanych do zdiagnozowanych potrzeb. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów i trenerów oraz przygotowywane zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu kursów i szkoleń dla średnich i małych przedsiębiorstw z województwa lubuskiego.

Przed rozpoczęciem zajęć oferujemy bezpłatne testy językowe pozwalające przypisać pracowników do grup o podobnych umiejętnościach językowych oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych i luk kompetencyjnych Państwa kadry. Na zakończenie cyklu uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności. Godziny i terminy zajęć są ustalane elastycznie mając na uwadze godziny pracy personelu oraz zmianowość w firmach produkcyjnych. Istnieje możliwość zorganizowania kursów w systemie dziennym, wieczorowym lub weekendowym.

Oferujemy także indywidualne zajęcia językowe dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach, które pozwalają na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych.

Zamawiając kurs językowy i szkolenia wnoszą Państwo opłatę nie za poszczególnego pracownika, lecz za jednostkę nauczania (godzina lekcyjna – 45min). Cena za jeden poziom nauczania obejmujący 50 godzin lekcyjnych wynosi: 4500 PLN.

W przyjętych przez nas założeniach, od Państwa zależy wielkość grupy nauczania – nie może ona jednak przekraczać 10 osób.

Kontakt

Marta Stachowska tel.: 61 82 96 878, 603 112 487
m.stachowska@fundacjacp.org

Szukam kogoś kto pomoże mi przy realizacji projektu

rozwiń

Fundacja  prowadziła zielonogórski Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy doświadczenie i kadrę specjalistów w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z tego źródła. Odpowiadamy na każde potrzeby klienta – od doradztwa po pomoc w przygotowaniu się do kontroli. Dysponujemy sprawdzonymi ścieżkami realizacji projektów.

Możemy wesprzeć Państwa projekt także jako kadra merytoryczna lub obsługa projektu a nawet wziąć na siebie obowiązek zarządzania projektem, zostawiając Państwu to co najprzyjemniejsze, czyli realizację aktywności w nim zawartych.

Kontakt

Karol Duer, 534 85 85 65,
sekretariat@fundacjacp.org

Oferta dla osób fizycznych

Kursy języka polskiego jako obcego – prowadzimy kursy języka polskiego jako obcego dla obcokrajowców posługujacych się językiem niemieckim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim. Dysponujemy kadra posiadajaca kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu języka polskiego. Kursy realizowane sa w formie indywidualne toku nauczania. Indywidualna forma nauki pozwala na szybsze osiagnięcie efektów przez dostosowanie tempa nauczania, sposobu prowadzenia zajęc do potrzeb językowych.

Szukam możliwości nauki języka obcego

rozwiń

Kontakt:

Martyna Szymborska – m.szymborska@fundacjacp.org  61 82 96 878


  Warning: Undefined variable $cat_id in /home/users/fundacjacp/public_html/fundacjacp.org/www/wp-content/themes/fundacja/footer.php on line 14
 • Biznes Wrażliwy Społecznie 2023

  <!-- wp:paragraph --> <p>Do 20 sierpnia czekamy na zgłoszenia firm z terenu województwa lubuskiego do udziału w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie. Już po raz szósty nagradzamy lubuskich przedsiębiorców, którzy...

  2023-06-21 | Lokalne inicjatywy
 • Podziękowania od Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

  <!-- wp:paragraph --> <p>12 czerwca Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych obchodziła 20-lecie istnienia. Z tej okazji prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum Magdalena Tokarska odebrała z rąk prezeski...

  2023-06-19 | Ogłoszenia
-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy