Słubice: Burmistrz ogłosił otwarte konkursy ofert

Do 23 lutego organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Słubice, mogą składać oferty w pięciu ogłoszonych otwartych konkursach ofert. Łączna pula środków przewidzianych na realizację zadań w 2016 roku wynosi 365 000 zł – informuje Sektor 3 Słubice.

Ogłoszone zadania:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Priorytet: realizacja zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, prawnicze, warsztaty dla dzieci i młodzieży, treningi.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Priorytet 1 : szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym.
Priorytet 2 : wspieranie organizacji imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

3. Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.
Priorytet 1 : Wspieranie działań wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy, promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej.
Priorytet 2: Wspieranie działań zmierzających do realizacji prawa osób niepełnosprawnych oraz seniorów do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym i sportowym.

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Priorytet 1 : wspieranie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Priorytet 2 : wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Priorytet 3 : Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.

5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także promocja i organizacja wolontariatu.
Priorytet : wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Ważne dokumenty do pobrania:

Bądźmy w kontakcie!