Po II posiedzeniu KM RPO – Lubuskie 2020

W piątek, 21 sierpnia, w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia stanu wypełnienia warunkowości ex-ante w RPO – Lubuskie 2020. Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska podkreślała, że większość warunków zaproponowanych przez Komisję Europejską jest już spełnionych lub spełnionych częściowo. Te niespełniona na poziomie województwa lubuskiego są w trakcie uzupełniania i powinny być w większości gotowe jeszcze w 2015 r. W praktyce dla województwa lubuskiego oznacza to dokończenie prac nad Programem Rozwoju Innowacji i Programem Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej prezentacji.

Członkowie komitetu zapoznali się również ze zmianami, które mają pojawić się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020 i mają być zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubuskiego jeszcze w sierpniu. W większości zmiany polegają na doprecyzowaniu wcześniejszych zapisów lub zostały wprowadzane po konsultacjach z Komisją Europejską lub ministerstwami.

Zmieniono również przyjęte na I posiedzeniu kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także przyjęto kryteria oceny strategicznej dla projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. i ZIT MOF Zielonej Góry.

Największe zmiany, w stosunku do przygotowanych wcześniej dokumentów dotknęły kryteriów dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach oraz kryteriów oceny strategicznej dla ZIT MOF Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry.

W praktyce oznacza to, że niebawem można spodziewać się ogłoszenia kolejnych konkursów w ramach RPO – Lubuskie 2020. W III kwartale nabory powinny zostać ogłoszone w poddziałaniach:

  • 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra
  • 4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
  • 4.2 (ZIT) Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.
  • 1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
  • 1.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.
  • 2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.
  • 2.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.

„W trakcie posiedzenia przedstawiłem uwagi do uchwały  nr 9/KM RPO-L2020/2015 zmieniającej przyjęte wcześniej kryteria merytoryczno-horyzontalne dla osi współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w większości przygotowane przez Julię Krzyszkowską (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć/ CEE Bankwatch Network) – za co Julii bardzo dziękuję! Uwagi znajdziecie poniżej. Odnosiły się one m.in. do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. W związku z tym, że część uwag była podobna do tych przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, to zostały one uwzględnione w nowych zapisach. Pozostałe nie zyskały akceptacji.  Interesująca wydaje się kwestia polityk horyzontalnych. Jak wynika z około komitetowych rozmów w różnych programach pojawiają się one na etapie różnych kryteriów i brakuje w tym wszystkim pewnej spójności. To wydaje się zadaniem do zmonitorowania i pochylenia się przez Komitet Koordynacyjny Umowy Partnerstwa”.

Adam Szulczewski, członek KM RPO-Lubuskie 2020, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Załączniki:

Bądźmy w kontakcie!