II posiedzenie KM RPO-Lubuskie 2020 – 21.08.2015 r.

21 sierpnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, odbędzie się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Tego dnia komitet podejmie uchwały zmieniające kryteria wyboru projektów w działaniach finansowanych z EFS, jak również kryteria formalne i merytoryczno-horyzontalne wszystkich osi priorytetowych współfinansowanych z EFRR.

Dodatkowo w planie posiedzenia znalazły się uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów dla ZIT MOF Gorzowa Wlkp. i ZIT MOF Zielonej Góry.

Oprócz tego członkowie komitetu zostaną zapoznani ze zmianami w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 oraz stan wypełnienia warunkowości ex-ante.

Reprezentant organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym – Adam Szulczewski – do 19 sierpnia czeka na uwagi do materiałów przygotowanych na posiedzenie. Uwagi można przesyłać na adres e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org.

Adam Szulczewski, członek KM RPO-Lubuskie 2020, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Załączniki:

Bądźmy w kontakcie!