ZAPYTANIE OFERTOWE NA doradztwo specjalistyczne i branżowe

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

poszukujemy doradców specjalistycznych i branżowych wspierających na etapie tworzenia i profesjonalizacji przedsiębiorstwa społecznego lub ekonomizacji/ utworzenia/ rozwijania podmioty ekonomii społecznej
(kod 79410000-1 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania)
w okresie 12.2016 r. – 09.2018 r.
W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze.
Termin składania oferty: 2016-12-01
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Lubuskie

Treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty (w wersji edytowalnej) do pobrania poniżej w załącznikach:

thumbnail of zapytanie-ofertowe-doradztwo-specjalistyczne

Informacja o wybranym wykonawcy:

Data wpływu: 01 grudnia 2016 r.
Firma: Studeo Group Anita Nowak,
ul. Waszczyka 14/16, 65-664 Zielona Góra
Cena brutto oferty: 270 000,00 zł

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!