Pożyczka z Funduszu Dostępności
25 marca, 2024

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje, iż realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego projekt którego celem jest udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach. Projekt realizowany w ramach umowy zawartej przez konsorcjum utworzone przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na podstawie umowy operacyjnej podpisanej w dniu 18 października 2023r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/FD/923/2023/I/BP/554 w ramach Funduszu Dostępności. Finansowaniu w ramach funduszu pożyczkowego mogą podlegać Projekty, mające na celu dostosowanie: Budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego,  Budynków zamieszkania zbiorowego oraz  Budynków użyteczności publicznej Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Wsparcie są: 1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; 2) podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne; 3) spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego; 4) inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; 5) podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki; 6) instytucje kultury; 7) spółdzielnie mieszkaniowe; 8) wspólnoty mieszkaniowe; 9) towarzystwa budownictwa społecznego; 10) osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego; 11) społeczne inicjatywy mieszkaniowe; 12) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli prowadzą statutową działalność ukierunkowaną na wsparcie osób o szczególnych potrzebach, w szczególności osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych. Podmiot ubiegający się o Pożyczkę musi na dzień składania Wniosku posiadać status podmiotu uprawnionego Pożyczkę z Funduszu Dostępności można przeznaczyć na: likwidację barier zewnętrznych w budynkach, np. na: budowę lub kompleksową modernizację dojścia do budynku, kompleksową modernizację wejścia do budynku (np. montaż pochylni, platform pionowych),  budowę lub kompleksową modernizację dojścia do terenów bezpośrednio wokół budynku, jak np. miejsca parkingowe, przyblokowe ogródki czy altany śmietnikowe,  zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości; likwidację barier wewnątrz budynków, np. na: dobudowę szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego, wymianę lub modernizację dźwigu osobowego (niedostosowanego dla osób o szczególnych potrzebach), modernizację ciągów komunikacyjnych, prace związane z likwidacją różnic wysokości podłoża, dostosowanie przestrzeni wspólnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,  odpowiednie oznakowanie wewnątrz budynku. Zakres prac budowalnych musi być zgodny ze Standardami Dostępności (rozdział: Standardy architektoniczne).  Ważne: Pożyczka nie może dotyczyć finansowania budowy lub modernizacji nowego budynku.  Pożyczki nie zawierają żadnych opłat i prowizji, a jedynym kosztem jest koszt oprocentowania  od 0,15 % w skali roku w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe, jeśli wykorzystany został limity pomocy publicznej w tym de minimis). Możliwość umorzenia kapitału do 50%. Więcej informacji o pożyczce z Funduszu Dostępności na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-z-funduszu-dostepnosci W przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt: Fundacja „OIC Poland”ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublintel. 81 710 46 41; 81 710 46 34;kom. 795 142 923; 533 328 497mail: pozyczka@oic.lublin.pl  Zapraszamy również do punktu obsługi klienta na terenie woj. lubuskiego: Fundacja na rzecz Collegium Polonicumul. Kościuszki 1 (p. 208)Adam Szulczewskitel. 533 316 283mail: a.szulczewski@fundacjacp.org

Ogłoszenia
Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej
1 lutego, 2024

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o projekcie, który realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program finansujący wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej oraz stabilnej pozycji na rynku podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych tj.: stowarzyszeń fundacji warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, klubów i centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, Projekt finansowany jest ze środków projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowegow ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” (POWR.02.09.00.00-0004/16-00). Managerem projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, w którego imieniu działa Pośrednik Finansowy – Fundacja „OIC Poland” na podstawie umowy operacyjnej „Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” nr 2/PPES/322/2022/I/BP/465. Pożyczki płynnościowe udzielane na preferencyjnych warunkach to finansowanie przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Oferowana pomoc umożliwia wskazanym podmiotom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej. Szczególnym rodzajem Pożyczki Płynnościowej dla podmiotów ekonomii społecznej jest Pożyczka Misyjna skierowana do PES oferujących pomoc uchodźcom z Ukrainy. Pożyczki są udzielane na preferencyjnych warunkach również z możliwością umorzenia do 25% wartości kapitału. Pozyskane w ramach projektu środki można przeznaczyć na: zapłatę podatku od towarów i usług poniesionego w związku z inwestycją objętą dofinansowaniem Krajowego Planu Odbudowy, sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych, spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty itp., pokrycie kosztów administracyjnych, zakup drobnego wyposażenia Pożyczki nie zawierają żadnych opłat i prowizji, a jedynym kosztem jest koszt oprocentowania, który dla pożyczki płynnościowej wynosi 2,9 % (oprocentowanie stałe). Pożyczka misyjna jest bez kosztowa – oprocentowanie 0 % oraz brak opłat i prowizji, możliwe umorzenie 25 % kapitału. Więcej informacji o pożyczce płynnościowej na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/ Więcej informacji o pożyczce misyjnej na stronie: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-misyjna-w-ramach-pozyczki-plynnosciowej-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/ W przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt: Fundacja „OIC Poland”ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublintel. 81 710 46 41; 81 710 46 44;kom. 795 142 923; 795 466 456mail: pozyczka@oic.lublin.pl Zapraszamy również do punktu obsługi klienta na terenie woj. lubuskiego: Fundacja na rzecz Collegium Polonicumul. Kościuszki 1 (p. 208)Adam Szulczewskitel. 533 316 283mail: a.szulczewski@fundacjacp.org

Ogłoszenia
W dniach 25-26.01.2024 nasze biura są zamknięte
25 stycznia, 2024

W dniach 25-26.01.2024 nasze biura są zamknięte

W dniach 25-26 stycznia 2024 r. (czwartek-piątek) nasze biura w Słubicach, Krośnie Odrzańskim i Zielonej Górze będą nieczynne. Najbliższe dwa dni poświęcamy na pracę w zespole. Na wszystkie maile i telefony odpowiemy w poniedziałek 29 stycznia br.

Ogłoszenia
Zimowa Akademia
15 stycznia, 2024

Zimowa Akademia

Zapraszamy do udziału w Zimowej Akademii – cyklu warsztatów językowych dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat. To nasza propozycja na interesujące spędzenie drugiego tygodnia ferii zimowych (między 19 a 23 lutego 2024 r.). Zapraszamy serdecznie na Zimową Akademię😁💙🤍W programie m.in.:🗽 zabawy z językiem angielskim każdego dnia- gry integracyjne, zabawy, śpiewanie🖱zajęcia z google VR🎙warsztaty z muzykoterapii po angielsku i nie tylko, wspólne śpiewanie, gry i zabawy muzyczne🌳kreatywne warsztaty artystyczne, zabawy integracyjne💃🕺 warsztaty plastyczne a na zakończenie wspólnyBAL KARNAWAŁOWY❤️Koszt udziału w zajęciach to 850 zł. Zajęcia realizowane w salach dydaktycznych w Collegium Polonicum w Słubicach.Będzie się działo‼️ Serdecznie zapraszamy❤️Kontakt oraz zapisy:Natalia Dominatel.: 884-309-488e-mail: sekretariat@fundacjacp.org

Ogłoszenia
Podziękowania od Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
19 czerwca, 2023

Podziękowania od Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

12 czerwca Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych obchodziła 20-lecie istnienia. Z tej okazji prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum Magdalena Tokarska odebrała z rąk prezeski OFOP-u Karoliny Dreszer-Smalec podziękowania za dotychczasowy wkład naszej organizacji we współtworzenie federacji, zaangażowanie w kształtowanie trzeciego sektora i wspólne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum jest organizacją członkowską Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych od 2012 r. Całemu zespołowi OFOP-u życzmy dalszych sukcesów w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Ogłoszenia
Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
3 sierpnia, 2022

Posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

1 sierpnia 2002 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się posiedzenie Rady Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Posiedzeniu przewodniczyła prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W posiedzeniu rady po raz ostatni uczestniczyła prof. Julia von Blumenthal – aktualna prezydentka Europa-Universität Viadrina, która od października obejmie stanowisko prezydentki Humboldt-Universität zu Berlin. Pani Profesor z rąk członków i członkiń rady, a także z rąk zarządu FCP odebrała podziękowania za dotychczasową pracę w radzie fundacji oraz życzenia powodzenia w pełnieniu nowej funkcji. Gorące podziękowania kierujemy również do dra Krzysztofa Wojciechowskiego – jednego z założycieli naszej fundacji – który 1 sierpnia zakończył swoją wieloletnią pracę w zarządzie. Natomiast nie kończy swojej współpracy z FCP i deklaruje swoją dalszą aktywności w działaniach fundacji. Podczas posiedzenia Rada Fundacji jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne, udzielając również zarządowi absolutorium. W trakcie rady dyskutowano również o planach i kierunkach rozwoju FCP na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem zacieśniania współpracy z Collegium Polonicum oraz oboma uniwersytetami. Na zdjęciu Rada Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w składzie: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Julia von Blumenthal, Prezydentka Europa-Universität Viadrina prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor ds. kadr i rozwoju,prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa,dr Bodziacki Ryszard,Kazimiera Jakubowska,Agnieszka Palacz, kwestor UAM. Zarząd reprezentowali: Magdalena Tokarska,Karolina Dreszer-Smalec,dr Krzysztof Wojciechowski, Adam Szulczewski.

Ogłoszenia
Półkolonie językowe dla dzieci w Słubicach
11 lipca, 2022

Półkolonie językowe dla dzieci w Słubicach

Serdecznie zapraszamy na „Wakacyjne warsztaty językowe” dla dzieci w wieku 7-9 lat.Przygotowaliśmy dla Was warsztaty obfite w dobrą zabawę połączoną z nauką języka angielskiego Podczas wakacji połączymy elementy zabawy i efektywnej nauki języka w grupie dostosowanej do wieku i poziomu uczestników W RAMACH JĘZYKOWYCH WARSZTATÓW GWARANTUJEMY: codzienne zajęcia z języka angielskiego, opiekę opiekuna, wyżywienie: obiad oraz wodę, dyplom na zakończenie turnusu, zdjęcia z warsztatów, wspólne gry i zabawy, dodatkowe atrakcje, nowe przyjaźnie i niezapomniane przygody! Koszt: 500 zł Dochód ze sprzedaży naszych usług przeznaczamy na cele statutowe Fundacji. Oznacza to, że wydane przez Państwa środki wracają do lokalnej społeczności dzięki realizowanym przez fundację programom i projektom.

Ogłoszenia
29 czerwca, 2022

Wyniki Działaj Lokalnie 2022

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja konkursowa postanowiła dofinansować 10 z 23 nadesłanych wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Programu „Działaj Lokalnie ” –> DO POBRANIA W pracach komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różne lokalizacje województwa lubuskiego. Każda z tych osób miała za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 40 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów a wynik punktowy to średnia ich ocen. W ciągu najbliższego tygodnia skontaktujemy się z Państwem w sprawie podpisania umów o dofinansowanie. Serdecznie gratulujemy Laureatom tegorocznej edycji!

Ogłoszenia
Działaj Lokalnie Czas Start!
20 kwietnia, 2022

Działaj Lokalnie Czas Start!

Zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysły na zmianę swojego najbliższego otoczenia do udziału w kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie. Wnioski można składać do 31 maja. Maksymalna kwota dotacji to 6000 zł. Kto może wziąć udział w konkursie? – organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich) – grupy nieformalne działające przy instytucjach bądź organizacjach pozarządowych (w których imieniu wniosek składa dana instytucja) – grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie (np. grupa mieszkańców osiedla, wsi) Na co można uzyskać dofinansowanie? Grant w wysokości do 6000 zł można dostać na projekty aktywizujące mieszkańców wokół sprawy na rzecz dobra wspólnego. Może to być np. budowa altanki, placu zabaw, organizacja wypoczynku, warsztatów czy pikniku. Z związku z wojną na Ukrainie wprowadzono także specjalną ścieżkę “Działaj Lokalnie i solidarnie z Ukrainą”, co oznacza że dotacje mogą być przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Co trzeba zrobić? Po pierwsze obudzić w sobie duszę społecznika! Przemyśleć, co można zmienić w najbliższym otoczeniu, zaangażować mieszkańców do wspólnych działań, wyzwolić społeczną energię. Po opracowaniu koncepcji – należy złożyć wniosek o dofinansowanie. W jaki sposób składa się wniosek? Wniosek należy złożyć w Generatorze dostępnym TUTAJ Do kiedy można złożyć wniosek? Wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem generatora w terminie do 31 maja 2022r. do godziny 23.59. Kiedy projekty mogą być realizowane? Zgodnie z Regulaminem projekty nie mogą być akcyjne, a powinny trwać min. 3 miesiące –  max 6 miesięcy w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2022r. Wyjątek stanowią działania niwelujące negatywne skutki pandemii oraz dotyczące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Chcesz dowiedzieć się więcej lub skonsultować wniosek? Osoba do kontaktu: Marta Stachowska telefon: 603-112-487, e-mail: m.stachowska@fundacjacp.org PLIKI DO POBRANIA: Regulamin Wzór wniosku

Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!