Pożyczka z Funduszu Dostępności

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje, iż realizuje we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego projekt którego celem jest udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach.

Projekt realizowany w ramach umowy zawartej przez konsorcjum utworzone przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na podstawie umowy operacyjnej podpisanej w dniu 18 października 2023r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 2/FD/923/2023/I/BP/554 w ramach Funduszu Dostępności.

Finansowaniu w ramach funduszu pożyczkowego mogą podlegać Projekty, mające na celu dostosowanie:

 1. Budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, 
 2. Budynków zamieszkania zbiorowego oraz 
 3. Budynków użyteczności publicznej

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Wsparcie są:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

2) podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;

3) spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;

4) inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

5) podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;

6) instytucje kultury;

7) spółdzielnie mieszkaniowe;

8) wspólnoty mieszkaniowe;

9) towarzystwa budownictwa społecznego;

10) osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego;

11) społeczne inicjatywy mieszkaniowe;

12) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli prowadzą statutową działalność ukierunkowaną na wsparcie osób o szczególnych potrzebach, w szczególności osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych.

Podmiot ubiegający się o Pożyczkę musi na dzień składania Wniosku posiadać status podmiotu uprawnionego

Pożyczkę z Funduszu Dostępności można przeznaczyć na:

 • likwidację barier zewnętrznych w budynkach, np. na:
  • budowę lub kompleksową modernizację dojścia do budynku,
  • kompleksową modernizację wejścia do budynku (np. montaż pochylni, platform pionowych), 
  • budowę lub kompleksową modernizację dojścia do terenów bezpośrednio wokół budynku, jak np. miejsca parkingowe, przyblokowe ogródki czy altany śmietnikowe, 
  • zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości;
 • likwidację barier wewnątrz budynków, np. na:
  • dobudowę szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego,
  • wymianę lub modernizację dźwigu osobowego (niedostosowanego dla osób o szczególnych potrzebach),
  • modernizację ciągów komunikacyjnych,
  • prace związane z likwidacją różnic wysokości podłoża, dostosowanie przestrzeni wspólnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, 
  • odpowiednie oznakowanie wewnątrz budynku.

Zakres prac budowalnych musi być zgodny ze Standardami Dostępności (rozdział: Standardy architektoniczne). 

Ważne: Pożyczka nie może dotyczyć finansowania budowy lub modernizacji nowego budynku. 

Pożyczki nie zawierają żadnych opłat i prowizji, a jedynym kosztem jest koszt oprocentowania  od 0,15 % w skali roku w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe, jeśli wykorzystany został limity pomocy publicznej w tym de minimis).

Możliwość umorzenia kapitału do 50%.

Więcej informacji o pożyczce z Funduszu Dostępności na stronie:

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-z-funduszu-dostepnosci

W przypadku pytań dotyczących pożyczek prosimy o kontakt:

Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel. 81 710 46 41; 81 710 46 34;
kom. 795 142 923; 533 328 497
mail: pozyczka@oic.lublin.pl 

Zapraszamy również do punktu obsługi klienta na terenie woj. lubuskiego:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1 (p. 208)
Adam Szulczewski
tel. 533 316 283
mail: a.szulczewski@fundacjacp.org

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!