Kolejne działania na rzecz mieszkańców powiatu słubickiego

W ramach projektu „Opiekuńcze skrzydła powiatu” 300 mieszkańców powiatu słubickiego zostanie objętych usługami społecznymi. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Opiekuńcze skrzydła powiatu
Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020 Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.5. Usługi społeczne
Wartość projektu 2 999 577,64 zł.
Obszar realizacji: powiat słubicki
Partnerzy: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Gmina Cybinka
Stowarzyszenie po PROstu. Pracownia rozwoju osobistego.

Projekt skierowany jest do 300 osób, głównie zagrożonych wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością, które z różnych przyczyn pozostają poza rynkiem pracy. Celem jest zwiększenie oferowanych usług oraz rozwój infrastruktury usług społecznych w powiecie słubickim.

Projekt stanowi odpowiedź na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych zidentyfikowane w „Diagnozie Usług Społecznych w Powiatach Woj. Lubuskiego”. Konieczne jest dostosowanie systemu pomocy społecznej powiatu do wyzwań związanych z procesem starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie niewystarczającej liczby miejsc opiekuńczych, słabo rozwiniętej infrastruktury skierowanej na wsparcie seniorów/ osób niesamodzielnych/osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Zadania:
• Usługi opiekuńcze i asystenckie w środowisku lokalnym
• Szkolenia oraz poradnictwo specjalistyczne dla rodziców osób niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
• Utworzenie i funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu
• Wsparcie funkcjonowania 2 Klubów Seniora

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubuskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów KC.

Wsparciem objęte zostaną osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zg z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wył osób odbywających karę pozbawiania wolności) a także osoby w ich otoczeniu.

Wsparciem objętych zostanie 300 osób (180 K, 120 M ) zagrożonych wykluczeniem lub ich otoczenie, w tym ZGODNIE Z KRYTERIUM PREMIUJĄCYM NR 1, z obszarów wiejskich min 50%.
Będą to osoby zamieszkujące powiat słubicki.
W ramach Zadania 1 obejmiemy wsparciem 130 osób
W ramach zadania 2 – 20 osób
W ramach zadania 3 – 70 osób
W ramach zadnia 4 – 80 osób

Usługi opiekuńcze i asystenckie, skierowane będą do 180 osób zagrożonych wykluczeniem (gł. z niepełnosprawnościami/ niesamodzielnych) z różnych przyczyn pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim. Zg z kryterium 9 Usługi opiekuńcze będą świadczone
dla osób niesamodzielnych. Zg z kryterium 10 Usługi asystenckie będą świadczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będzie świadczona dla osoby niesamodzielnej, która (zg z wytycznymi włączenia…):

  • osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
  • osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
  • osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

W ramach projektu przewidziano realizacje następujących zadań:
1) Usługi opiekuńcze i asystenckie w środowisku lokalnym, świadczone na poziomie 5 gmin powiatu.
W ramach zadania realizować będziemy usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie także wsparcie dla opiekunów faktycznych w postaci szkoleń zwiększających umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi.
2) Dom Dziennego Pobytu w Górzycy – utworzenie i funkcjonowanie.
W ramach działania utworzony zostanie Dzienny Dom Pobytu w Górzycy na terenie kompleksu Dom Ośrodka Sportu i Rekreacji. DDP przeznaczony dla 20 osób niesamodzielnych, z udostępnieniem infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowania podopiecznych.
3) Kluby Seniora – wsparcie funkcjonowania 2 klubów seniora w powiecie słubickim.
W ramach projektu wsparte zostaną 2 kluby seniora w powiecie słubickim w Cybince oraz Słubicach przy DDP. Kluby przeznaczone będą dla osób starszych (niesamodzielnych), z udostepnieniem infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowania podopiecznych.
4) Szkolenia i poradnictwo dla opiekunów faktycznych i rodzin zagrożonych wykluczeniem
Celem szkoleń i poradnictwa jest zwiększeniem wiedzy i umiejętności pracy rodziców, opiekunów z dziećmi z problemami rozwojowymi.

Zapraszamy do kontaktu:
Tel. + 48 603112487
e-mail: sekretariat@fundacjacp.org

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Ogłoszenia
Bądźmy w kontakcie!