Aktualności

24 świąteczne prezenty dla Dwumiasta poszukiwane!
24 sierpnia, 2015

24 świąteczne prezenty dla Dwumiasta poszukiwane!

Zostań gospodarzem jednego z wieczorów w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego 2015. Jak co roku, zachęcamy organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i społeczne, jak również przedsiębiorców i osoby prywatne, aby na jeden adwentowy wieczór stali się gospodarzami wyjątkowego spotkania i zaproponowali mieszkańcom Słubic i Frankfurtu nad Odrą aktywności związane ze świętami Bożego Narodzenia w ramach Aktywnego Kalendarza Adwentowego 2015. Na zgłoszenia czekamy do 24.09.2015r. Po upływie tego terminu zespół organizacyjny dokona weryfikacji ofert i podejmie decyzję, które z nich wejdą w skład Aktywnego Kalendarza Adwentowego 2015. Kryteria wyboru jury: oryginalność oferty, możliwość spotkania i wymiany doświadczeń między pokoleniami i narodami, polsko- niemiecki charakter, związek ze świętami Bożego Narodzenia i adwentem. Aktywny Kalendarz Adwentowy Od 1 do 24 grudnia instytucje społeczne i kulturalne otwierają swoje drzwi, aby przedstawić się szerszej publiczności, opowiedzieć o swojej pracy oraz zaskoczyć darmową ofertą w nastrojowej adwentowej atmosferze. Zapraszamy do udziału w przedświątecznej odkrywczej wyprawie do Słubic i Frankfurtu nad Odrą! do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Lokalne inicjatywy
Stypendia Pomostowe 2015/2016- rekomendacje
17 sierpnia, 2015

Stypendia Pomostowe 2015/2016- rekomendacje

Poniżej prezentujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do rekomendacji w programie Stypendia Pomostowe 2015/2016: 1. Agata Jędrzejczyk, 2. Dominika Czapor, 3. Paulina Mrozek, 4. Agata Chorążyk, 5. Weronika Chrostowska. W zestawieniu ujęliśmy tylko osoby, którym udzielimy rekomendacji. Osoby te spełniają kryteria ubiegania się o rekomendacje. O rankingu decydowała ilość punktów zdobytych na maturze. 1 Agata Jędrzejczyk 282,2 pkt 2 Dominika Czapor 249,8 pkt 3 Paulina Mrozek 220,6 pkt 4 Agata Chorążyk 218,8 pkt 5 Weronika Chrostowska 173,6 pkt CO DALEJ ? Teraz wypełnij wniosek o przyznanie stypendium. Formularze online będą aktywne od 1 lipca 2015r. do 17 sierpnia 2015r. do godz. 16:00 – WNIOSEK ONLINE (GDZIE WPISAĆ REKOMENDACJĘ ? w pierwszej części wniosku (pytania formalne)  w  punkcie czwartym wybierz: Słubice – Fundacja na rzecz Collegium Polonicum) Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z REGULAMINEM, następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku: kserokopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia, dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015 r., dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji) – dokument ten znajduje się już w siedzibie Fundacji, ponieważ to Fundacja go wystawia. Kopię dokumentu prześlemy osobom rekomendowanym pocztą, natomiast oryginał wraz z pozostałymi dokumentami dołączymy do wniosku o udzielenie stypendium wysyłanego do Łodzi. Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. o godz. 16:00 Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r. (liczy się data stempla pocztowego). Jeśli powyższe załączniki zostały już dostarczone do Fundacji na etapie starania się o rekomendację, nie ma obowiązku wysyłania ich drugi raz. W takim wypadku należy dostarczyć tylko wydrukowany i podpisany wniosek. Pytania prosimy kierować do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: Martyna Szymborska, sekretariat@fundacjacp.org, 95 759 24 44

Edukacja
Sulechów: Zaproszenie na spotkanie poświęcone Mentoringowi
13 sierpnia, 2015

Sulechów: Zaproszenie na spotkanie poświęcone Mentoringowi

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu pt. „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”, które odbędzie się 27 sierpnia br., o godz. 13.00 w siedzibie Szkoły Językowej Lingua Viva, ul. Armii Krajowej 94 w Sulechowie (2 piętro). Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić główne założenia programu mentoringowego skierowanego do młodych osób bezrobotnych, fazy relacji, a przede wszystkim rolę mentora w procesie. Rozpoczniemy od wskazówek jak rozpocząć relację mentoringową, a następnie przejdziemy do praktycznego narzędzia ułatwiającego realizację celów i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ponadto omówione będą założenia modelu mentoringu, wyniki jego testowania, możliwości i zasady wdrażania produktu finalnego. Mentoring to forma wspierania ludzi w ważnych dla nich sytuacjach życiowych. Bazuje na partnerskiej relacji mentora z mentee, umożliwiającej odkrywanie i rozwój potencjału osoby mentorowanej. Polega głównie na tym, by podopieczny rozwijał samoświadomość, a poznając siebie, nie obawiał się zarządzać życiem, planować własną przyszłość. Zadaniem mentora jest więc inspirowanie, motywowanie i ukierunkowanie działania na określony cel, a także refleksja nad osiągniętymi rezultatami. Mentor jest pewnego rodzaju przewodnikiem, doradcą, konsultantem, wspierającym swojego podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 608 101 568. Więcej informacji o projekcie „Mentoring – innowacyjny metoda aktywizacji” znajdziecie pod adresem: www.lubuskimentoring.pl. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” realizowanego przez Fundacje na rzecz Collegium Polonicum, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział jest bezpłatny.

Szkolenia
II posiedzenie KM RPO-Lubuskie 2020 – 21.08.2015 r.
10 sierpnia, 2015

II posiedzenie KM RPO-Lubuskie 2020 – 21.08.2015 r.

21 sierpnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, odbędzie się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Tego dnia komitet podejmie uchwały zmieniające kryteria wyboru projektów w działaniach finansowanych z EFS, jak również kryteria formalne i merytoryczno-horyzontalne wszystkich osi priorytetowych współfinansowanych z EFRR. Dodatkowo w planie posiedzenia znalazły się uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów dla ZIT MOF Gorzowa Wlkp. i ZIT MOF Zielonej Góry. Oprócz tego członkowie komitetu zostaną zapoznani ze zmianami w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 oraz stan wypełnienia warunkowości ex-ante. Reprezentant organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym – Adam Szulczewski – do 19 sierpnia czeka na uwagi do materiałów przygotowanych na posiedzenie. Uwagi można przesyłać na adres e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org. Adam Szulczewski, członek KM RPO-Lubuskie 2020, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Załączniki: Program III posiedzenia KM RPO-Lubuskie 2020 21.08.2015 Uchwała zmieniająca kryteria wyboru projektów dla osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFS Uchwała zmieniająca kryteria formalne wyboru projektów dla osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFRR Uchwała zmieniająca kryteria merytoryczno-horyzontalne wyboru projektów dla osi priorytetowych, działań i poddziałań finansowanych z EFRR Uchwała w sprawie kryteriów oceny strategicznej projektów ZIT MOF Gorzowa Wlkp. Uchwała w sprawie kryteriów oceny strategicznej projektów ZIT MOF Zielonej Górze

Organizacje pozarządowe
Stypendia Pomostowe na rozpoczęcie studiów
4 sierpnia, 2015

Stypendia Pomostowe na rozpoczęcie studiów

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uczestniczy w realizacji  XIV edycji programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Współfinansujemy stypendia na pierwszy rok studiów dla młodych zdolnych osób pochodzących z małych miejscowości i z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. O naszą rekomendację przyszli studenci mogą starać się do 31 lipca 2015 r. Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Aby ubiegać się o stypendium, musisz: ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku, zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych , pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców na terenie woj. lubuskiego. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm  Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, a dodatkowo wymagana jest rekomendacja Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. NAJPIERW MUSISZ UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ FUNDACJI NA RZECZ COLLEGIUM POLONICUM. ABY UZYSKAĆ REKOMENDACJĘ Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: należy do 31.07.2015 r. do g. 15:00 dostarczyć (osobiście lub pocztą) do siedziby Fundacji (ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice,  biblioteka CP I piętro) wniosek o udzielenie rekomendacji  wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości oraz oświadczeniem o sytuacji finansowej rodziny  (wysokość dochodów oraz ilość członków rodziny). Do 05.08.2015r. Fundacja powoła komisję ds. udzielenia rekomendacji i opublikuje listę 5 osób, które taką rekomendację otrzymają. Ranking rekomendowanych osób zostanie stworzony na podstawie osiągniętego wyniku egzaminu maturalnego, a w drugiej kolejności wysokości dochodów rodziny. Rekomendowane  osoby będą mogły wypełnić formularz online na stronie stypendia-pomostowe.pl PO OTRZYMANIU REKOMENDACJI MOŻESZ WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE: Formularz online będzie aktywny od 1 lipca 2015r. do 17 sierpnia 2015r. – wniosek online Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z REGULAMINEM , a następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku: kserokopię świadectwa dojrzałości, zaświadczenie o przyjęciu na studia, dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015 r., dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej. (informacja drogą elektroniczną o otrzymanej rekomendacji) Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. o godz. 16.00 PRZYNIEŚ (doślij) NAM WYDRUKOWANY FORMULARZ WRAZ Z WYMIENIONYMI WYŻEJ DOKUMENTAMI. Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami (oprócz dokumentu potwierdzającego otrzymanie rekomendacji) złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje Ciebie do Programu, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r. Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi 05.10.2015 Pytania prosimy kierować do Fundacji na rzecz Collegium Polonicum: Martyna Szymborska- m.szymborska@fundacjacp.org , tel: 95 759 24 44

Edukacja
Słubice: Zaproszenie na spotkanie poświęcone Mentoringowi
4 sierpnia, 2015

Słubice: Zaproszenie na spotkanie poświęcone Mentoringowi

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu pt. „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”,  które odbędzie się 28 lipca br., o godz. 11.00 w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Słubicach ul. Mickiewicza 6/13, pokój 430. Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić główne założenia programu mentoringowego skierowanego do młodych osób bezrobotnych, fazy relacji, a przede wszystkim rolę mentora w procesie. Rozpoczniemy od wskazówek jak rozpocząć relację mentoringową, a następnie przejdziemy do praktycznego narzędzia ułatwiającego realizację celów i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ponadto omówione będą założenia modelu mentoringu, wyniki jego testowania, możliwości i zasady wdrażania produktu finalnego. Mentoring to forma wspierania ludzi w ważnych dla nich sytuacjach życiowych. Bazuje na partnerskiej relacji mentora z mentee, umożliwiającej odkrywanie i rozwój potencjału osoby mentorowanej. Polega głównie na tym, by podopieczny rozwijał samoświadomość, a poznając siebie, nie obawiał się zarządzać życiem, planować własną przyszłość. Zadaniem mentora jest więc inspirowanie, motywowanie i ukierunkowanie działania na określony cel, a także refleksja nad osiągniętymi rezultatami. Mentor jest pewnego rodzaju przewodnikiem, doradcą, konsultantem, wspierającym swojego podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać mailowo na adres: a.serba@fundacjacp.org. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 608 101 568. Więcej informacji o projekcie „Mentoring – innowacyjny metoda aktywizacji” znajdziecie pod adresem: www.lubuskimentoring.pl. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” realizowanego przez Fundacje na rzecz Collegium Polonicum, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział jest bezpłatny.

Szkolenia
4 sierpnia, 2015

Ruszył portal wspierający współpracę międzysektorową – www.partnerstwalokalne.pl

Portal jest miejscem inicjowania oraz promocji partnerskich działań organizacji pozarządowych z lokalnym biznesem. To tutaj, lokalne organizacje pozarządowe mogą zaprezentować swój pomysł na zaangażowanie biznesu oraz społeczności lokalnej, zapoznać się ze standardami współpracy biznesu z ngo, przejrzeć dobre praktyki, skorzystać z narzędzi pozwalających na dokonanie wielopoziomowej analizy potencjału organizacji, a także zainspirować otoczenie do działania. „Od początku projektu pracujemy z lokalnymi organizacjami rozwijając ich potencjał, przygotowując do partnerskiej współpracy z biznesem. Portal jest odpowiedzią na potrzeby organizacji pozarządowych. Dzielimy się wiedzą, narzędziami. Pragniemy promować działania społeczne, realizowane na szczeblu lokalnym i mówić o korzyściach wynikających ze współpracy międzysektorowej w kontekście rozwoju społeczności lokalnej” (Marta Górska, Koordynatorka projektu). Efektem współpracy Fundacji CSR Profit z zielonogórskim przedsiębiorstwem społecznym Dalej Razem Sp. z o.o. jest film prezentujący funkcjonalności portalu: Zapraszamy do obejrzenia! Jeśli chcesz pozyskać partnera? Wolontariusza? Zainspirować otoczenie do działania? Wypromować Waszą współpracę? A może być na bieżąco z tym co się dzieje w regionie lub zaczerpnąć wiedzę na temat odpowiedzialności społecznej – to zapraszam Cię do współtworzenia i śledzenia portalu: partnerstwalokalne.pl. www.PartnerstwaLokalne.pl – Łączymy firmy i organizacje społeczne  Partner wspierający: ZTE :Civilitas” Partner merytoryczny: Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu Patroni projektu: Marszałek Województwa Lubuskiego, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej, SPSS „Krąg” Patron medialny: Regionalny Portal Gospodarczy Biznes Lubuski

Wszystkie
2 sierpnia, 2015

Zgnieć śmieć – kampania społeczna w gminie Słubice

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum realizuje kampanie społeczną na zlecenie Urzędu Miejskiego w Słubicach, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych oraz Zakładu Usług Wodno-Ściekowych. Wszelkie informacje o kampanii prezentujemy w zakładce KAMPANIA

Slider
Działasz w organizacji pozarządowej?
1 sierpnia, 2015

Działasz w organizacji pozarządowej?

Jesteśmy po to by wspierać i pomagać! Nasze wsparcie jest za darmo! Możemy przyjechać i pomóc na miejscu. Do Waszej dyspozycji mamy pełną bazę doradców i szkoleń. Nasze wsparcie jest za darmo! Możemy przyjechać i pomóc na miejscu… Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi.

Organizacje pozarządowe
Bądźmy w kontakcie!