Statut

Głównym celem statutowym Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa, edukacyjna, kulturalna i społeczna, w szczególności w zakresie wspierania Collegium Polonicum oraz rozwijania różnorodnych form aktywności obywateli, wzmacniania postaw prospołecznych, służąca budowaniu świadomego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje cel poprzez:

1.Działalność oświatową, a w szczególności:
a) tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli,
b) współpraca ze szkołami, przedszkolami w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych
2.Działalność naukową, a w szczególności:
a) organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej we współpracy z Collegium Polonicum,
b) współfinansowanie konferencji naukowych i sympozjów organizowanych przez Collegium Polonicum,
c) udzielanie stypendiów krajowym i zagranicznym studentom
d) współpracę ze środowiskiem biznesu, nauki i kultury w kraju i za granicą,
e) działanie na rzecz transgranicznych form wymiany naukowej,
f) promowanie i inicjowanie nowatorskich form współpracy w dziedzinie dydaktyki i organizacji życia akademickiego.
3.Działalność edukacyjną, a w szczególności:
a) organizowanie szkoleń zawodowych, językowych, rozwojowych,
b) tworzenie oferty kształcenia przez całe życie
4.Działalność kulturalną, a w szczególności:
a) promowanie kultury regionu,
b) wspieranie inicjatyw kulturalnych
5.Działalność społeczną, a w szczególności:
a) promocję i organizację wolontariatu,
b) prowadzenie regrantingu w rozumieniu art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
c) udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programach stypendialnych
6.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
7.Działalność w zakresie ochrony środowiska.
8.Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych zrzeszeniach grupujących organizacje o charakterze „non profit”.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Pełny tekst statutu można przeczytać klikając link:

statut fundacji na rzecz collegium polonicum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bądźmy w kontakcie!