Konferencja: Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji: „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r., w godz. 11.00 – 16.00, w siedzibie Ministerstwa w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A.Bączkowskiego (nr 107).

Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podmioty ekonomii społecznej przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową grup szczególnie zagrożonych na rynku pracy. Wzmacnianie kapitału ludzkiego oznacza w tym wypadku nie tylko budowanie konkretnych kompetencji zawodowych, ale także kształtowanie aktywnych postaw, kultury pracy i poczucia wpływu na własne życie. Tym samym przedsiębiorczość społeczna jest istotnym instrumentem integracji społecznej. Kolejnym ważnym elementem jest budowanie kapitału społecznego. Większość działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne ma związek z funkcjonowaniem wspólnoty lokalnej, wynika z jej potrzeb i potencjału, zgodnie z zasadą pomocniczości. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów przyczynia się do wzmacniania konkurencyjności miejscowej gospodarki, a także – docelowo – do zwiększenia dostępności usług użyteczności publicznej, zaspakajających ważne potrzeby, których mieszkańcy społeczności lokalnych nie są w stanie zaspokoić samodzielnie.

Zapraszamy do udziału w konferencji w szczególności przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających RPO.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 18 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: Anna.Skorza@mpips.gov.pl, tel.: 022 693 45 44 – wraz ze wskazaniem reprezentowanej instytucji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o roboczy kontakt: Andrzej Radniecki, tel.: 022 693 47 34, Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl

Uwaga: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

Fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (CC BY-ND 2.0)

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Wydarzenia
Bądźmy w kontakcie!