O fundacji


Na przestrzeni 20 lat, Fundacja stała się istotną w województwie lubuskim organizacją „infrastrukturalną” i „parasolową” – wspierającą, nie tylko środowisko akademickie, ale także rozwój lokalny oraz inicjatywy na rzecz dobra wspólnego.

Historia


Fundacja na rzecz Collegium Polonicum powstała w październiku 2002 roku, opierając się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jej fundatorami byli: prof. dr hab. Stanisław Lorenc, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski i dr Krzysztof Wojciechowski.

Wspieranie Collegium Polonicum

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji jest wspieranie Collegium Polonicum – pomaga wydziałom Collegium Polonicum i organizacjom studenckim. Wspiera finansowo uczelniane przedsięwzięcia, finansuje nagrody w konkursach. Oferuje także opiekę instytucjonalną Fundacji przy organizacji wydarzeń akademickich. Umożliwia studentom odbycie praktyk, zachęca ich do angażowania się w wolontariat.

Ciągły rozwój

Fundacja jest organizacją infrastrukturalną – wspiera stowarzyszenia i fundacje działające głównie na terenie województwa lubuskiego. Ma stabilną pozycję, jest rozpoznawalna w regionie. Zrealizowała blisko 60 projektów. Były to przedsięwzięcia lokalne, regionalne, ogólnopolskie, a także międzynarodowe. Na swoje działania pozyskała łącznie 33 688 013 zł.

Stały zespół FCP liczy obecnie ok. 20 osób. Członkowie zespołu brali czynny udział w pracach nad Regionalnym Programem Operacyjnym i Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie lubuskim, stale współpracują z samorządami i NGO. Są wśród nich absolwenci Szkoły Liderów, Szkoły Partycypacji Społecznej, Szkoły Animatorów Społecznych, Szkoły Trenerów Modelu Współpracy.

Praca dla regionu

Fundacja od 2006 roku jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie w ramach ogólnopolskiego programu grantowego. Dzięki temu wspiera i współfinansuje ciekawe przedsięwzięcia, realizowane na terenie „małych ojczyzn”. Dotychczas w ramach 17 konkursów przyznaliśmy ponad 150 dotacji na łączną kwotę 700 000 złotych.

Od 201 4 roku Fundacja prowadzi również działania w ramach Sektora 3 Słubice, gdzie wspiera grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, udzielając wsparcia doradczego i szkoleniowego.

W 2015 roku Fundacja otrzymała akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co dało uprawnienia do prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach OWES-u wspiera inicjatywy z powiatów: słubickiego, krośnieńskiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (ziemski i grodzki) oraz żarskiego.

Od 2018 r. w Krośnie Odrzańskim prowadzimy Centrum Aktywności Lokalnej „Na poddaszu”, które skupia w jednym miejscu potencjał i energię lokalnych organizacji, dając im miejsce do kreowania swoich działań. Ponad 30 krośnieńskich organizacji na co dzień korzysta z zaplecza lokalowego i merytorycznego Centrum, w tym dedykowanych szkoleń, warsztatów spotkań i imprez.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, otwartą na potrzeby społeczności lokalnej. Nasze działania kierujemy do mieszkańców regionu, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców. Możemy pochwalić się dużym doświadczeniem w zakresie wdrażania procedur innowacyjnego zarządzania projektami. Znamy dobrze środowisko lokalne i jego potrzeby. Jako organizacja infrastrukturalna pomagamy grupom nieformalnym oraz inicjatywnym zrobić krok do przodu, aby mogły założyć organizację i działać zgodnie z obowiązującymi standardami.


Nasza misja:


Zmieniamy perspektywy, łączymy potencjały.

Misja FCP: Zmieniamy perspektywy, łączymy potencjały, bazuje na dialogu obu stron, z wykorzystaniem zdiagnozowanych przez nas zasobów i możliwości każdej z nich, dążąc do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Uważamy, że jednym z najważniejszych filarów jest aktywność społeczna, dlatego najwięcej uwagi skupiamy na wzmacnianiu roli liderów lokalnych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych angażujących energię na rzecz wspólnej sprawy. FCP w swoich działaniach opiera się na animacji środowisk lokalnych, wsparciu organizacji pozarządowych, w tym podmiotów ekonomii społecznej, w profesjonalizacji działań, sprawnym zarządzaniu oraz utrzymaniu płynności finansowej, w tym poprzez promocję działalności odpłatnej i gospodarczej. Animatorzy pobudzają i motywują społeczności lokalne i ich liderów do różnorodnych form aktywności mających na celu rozwój lokalny, wzmocnienie kapitału społecznego, budowanie wielosektorowych partnerstw na rzecz rozwoju czy tworzenie podmiotów ekonomii społecznej. Tworzymy płaszczyzny komunikacji między instytucjami, organizacjami i podmiotami.


Statut


Głównym celem Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa, edukacyjna, kulturalna i społeczna (w tym świadczenie usług społecznych), w szczególności w zakresie wspierania Collegium Polonicum oraz rozwijania różnorodnych form aktywności obywateli, wzmacniania postaw prospołecznych, służącą budowaniu świadomego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. Działalność oświatową, a w szczególności:
  a) tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli,
  b) współpraca ze szkołami, przedszkolami w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych
 2. Działalność naukową, a w szczególności:
  a) organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej we współpracy z Collegium Polonicum,
  b) współfinansowanie konferencji naukowych i sympozjów organizowanych przez Collegium Polonicum,
  c) udzielanie stypendiów krajowym i zagranicznym studentom
  d) współpracę ze środowiskiem biznesu, nauki i kultury w kraju i za granicą,
  e) działanie na rzecz transgranicznych form wymiany naukowej,
  f) promowanie wyników badań naukowych i inicjowanie nowatorskich form współpracy w dziedzinie dydaktyki i organizacji życia akademickiego.
 3. Działalność edukacyjną, a w szczególności:
  a) organizowanie szkoleń zawodowych, językowych, rozwojowych,
  b) tworzenie oferty kształcenia przez całe życie,
  c) wspieranie rozwoju oferty dydaktycznej Collegium Polonicum.
 4. Działalność kulturalną, a w szczególności:
  a) promowanie kultury regionu,
  b) wspieranie inicjatyw kulturalnych
 5. Działalność społeczną, a w szczególności:
  a) promocję i organizację wolontariatu,
  b) prowadzenie regrantingu w rozumieniu art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  c) udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programach stypendialnych.
  5a. Działalność w zakresie ekonomii społecznej, a w szczególności w zakresie świadczenia usług społecznych w sferze:
  a) pomocy społecznej,
  b) przeciwdziałania bezrobociu,
  c) promocji i ochrony zdrowia
  d) wspierania osób niepełnosprawnych,
  e) reintegracji zawodowej i społecznej, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  f) wspierania osób starszych.
 6. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
 7. Działalność w zakresie ochrony środowiska.
 8. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych zrzeszeniach grupujących organizacje o charakterze „non profit”.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej

Rada Fundacji


Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, doradczych i nadzorczych. Skład Rady FCP:

 • JM Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Prof. dr Eduard Mühle – prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wallas – prorektor ds. kadr i rozwoju UAM
 • dr Krzysztof Wojciechowski – dyrektor Collegium Polonicum w latach 1994-2022
 • dr Ryszard Bodziacki – burmistrz Słubic w latach 1991–1997 oraz w latach 2002 – 2010
 • Kazimiera Jakubowska – wieloletnia Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego
 • Agnieszka Palacz – kwestor UAM

Zarząd Fundacji


 • Magdalena Tokarska – prezes zarządu
 • Karolina Dreszer-Smalec – członek zarządu
 • prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny – członek zarządu
 • Anna Serba – członek zarządu
 • Adam Szulczewski – członek zarządu

Zespół Fundacji


Bądźmy w kontakcie!