tel. 884 309 488, 603 112 487 sekretariat@fundacjacp.org

Historia

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum powstała w październiku 2002 roku, opierając się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jej fundatorami byli: prof. dr hab. Stanisław Lorenc, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski i dr Krzysztof Wojciechowski.

Wspieranie Collegium Polonicum

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji jest wspieranie Collegium Polonicum – pomaga wydziałom Collegium Polonicum i organizacjom studenckim. Wspiera finansowo uczelniane przedsięwzięcia, finansuje nagrody w konkursach. Oferuje także opiekę instytucjonalną Fundacji przy organizacji wydarzeń akademickich. Umożliwia studentom odbycie praktyk, zachęca ich do angażowania się w wolontariat. 

Ciągły rozwój

Fundacja jest organizacją infrastrukturalną – wspiera stowarzyszenia i fundacje działające głównie na terenie województwa lubuskiego. Ma stabilną pozycję, jest rozpoznawalna w regionie. Zrealizowała blisko 60 projektów. Były to przedsięwzięcia lokalne, regionalne, ogólnopolskie, a także międzynarodowe. Na swoje działania pozyskała łącznie 33 688 013 zł.

Stały zespół FCP liczy obecnie ok. 20 osób. Członkowie zespołu brali czynny udział w pracach nad Regionalnym Programem Operacyjnym i Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie lubuskim, stale współpracują z samorządami i NGO. Są wśród nich absolwenci Szkoły Liderów, Szkoły Partycypacji Społecznej, Szkoły Animatorów Społecznych, Szkoły Trenerów Modelu Współpracy.

 Praca dla regionu

Fundacja od 2006 roku jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie w ramach ogólnopolskiego programu grantowego. Dzięki temu wspiera i współfinansuje ciekawe przedsięwzięcia, realizowane na terenie „małych ojczyzn”. Dotychczas w ramach 15 konkursów przyznaliśmy ok. 129 dotacji na łączną kwotę 530 000 złotych.

Od 6 lat Fundacja prowadzi również działania w ramach Sektora 3 Słubice, gdzie wspiera grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, udzielając wsparcia doradczego i szkoleniowego.

W 2015 roku Fundacja otrzymała akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co dało uprawnienia do prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach OWES-u wspiera inicjatywy z powiatów: słubickiego, krośnieńskiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (ziemski i grodzki) oraz żarskiego.

Jesteśmy organizacją nowoczesną, otwartą na potrzeby społeczności lokalnej. Nasze działania kierujemy do mieszkańców regionu, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców. Możemy pochwalić się dużym doświadczeniem w zakresie wdrażania procedur innowacyjnego zarządzania projektami. Znamy dobrze środowisko lokalne i jego potrzeby. Jako organizacja infrastrukturalna pomagamy grupom nieformalnym oraz inicjatywnym zrobić krok do przodu, aby mogły założyć organizację i działać zgodnie z obowiązującymi standardami.

Nasza misja

Misją Fundacji jest budowanie mostu porozumienia i współpracy pomiędzy samorządami a społeczeństwem, bazującego na dialogu obu stron, z wykorzystaniem zdiagnozowanych przez nas zasobów i możliwości każdej z nich, dążąc do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Uważamy, że najważniejszym przęsłem tego mostu są organizacje pozarządowe dlatego najwięcej uwagi skupiamy na wzmacnianiu ich w swojej roli. Misja ta realizowana jest przy pomocy programów Fundacji mieszczących się w trzech obszarach:

  • 1.Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli współpraca międzysektorowa, kreowanie polityk publicznych i pomoc infrastrukturalna dla organizacji;
  • 2.Centrum Aktywności Obywatelskiej, czyli rozwój lokalny i wspieranie inicjatyw dla dobra wspólnego zakładających zwiększenie zaangażowania w sprawy publiczne mieszkańców;
  • 3.Edukacja i rynek pracy, czyli wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podejmowanie innowacyjnych działań w sferze edukacji i rozwiązywania problemów rynku pracy.

Podejmowane działania wynikają z rzetelnie zdiagnozowanych potrzeb.

Fundacja opiera się na zespole dynamicznych i pełnych pasji ludzi, dla których ważne jest stałe podnoszenie swoich kompetencji i zdobywanie nowych doświadczeń. Jest zarządzana w sposób przejrzysty opierający się na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Te same wartości wyznajemy w kontaktach z partnerami. Uważamy, że aby organizacja świadczyła usługi na wysokim, profesjonalnym poziomie i tworzyli ją eksperci, jej zespół musi być wynagradzany.

Statut

Głównym celem statutowym Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa, edukacyjna, kulturalna i społeczna, w szczególności w zakresie wspierania Collegium Polonicum oraz rozwijania różnorodnych form aktywności obywateli, wzmacniania postaw prospołecznych, służąca budowaniu świadomego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje cel poprzez:

1.Działalność oświatową, a w szczególności:
a) tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli,
b) współpraca ze szkołami, przedszkolami w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych
2.Działalność naukową, a w szczególności:
a) organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej we współpracy z Collegium Polonicum,
b) współfinansowanie konferencji naukowych i sympozjów organizowanych przez Collegium Polonicum,
c) udzielanie stypendiów krajowym i zagranicznym studentom
d) współpracę ze środowiskiem biznesu, nauki i kultury w kraju i za granicą,
e) działanie na rzecz transgranicznych form wymiany naukowej,
f) promowanie i inicjowanie nowatorskich form współpracy w dziedzinie dydaktyki i organizacji życia akademickiego.
3.Działalność edukacyjną, a w szczególności:
a) organizowanie szkoleń zawodowych, językowych, rozwojowych,
b) tworzenie oferty kształcenia przez całe życie
4.Działalność kulturalną, a w szczególności:
a) promowanie kultury regionu,
b) wspieranie inicjatyw kulturalnych
5.Działalność społeczną, a w szczególności:
a) promocję i organizację wolontariatu,
b) prowadzenie regrantingu w rozumieniu art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
c) udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programach stypendialnych
6.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
7.Działalność w zakresie ochrony środowiska.
8.Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych zrzeszeniach grupujących organizacje o charakterze „non profit”.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Pełny tekst statutu można przeczytać klikając link:

statut fundacji na rzecz collegium polonicum

Media

Nasi partnerzy medialni odgrywają bardzo ważną rolę w propagowaniu działań oraz misji Fundacji oraz organizacji pozarządowych i instytucji, które z nami współpracują. Lokalne media są nośnikiem informacji oraz ich akceleratorem w środowisku lokalnym. Stale współpracują z nami:

Osoby do kontaktów:

Katarzyna Kochańska – Dziennikarka, tel. 061 829 678, k.kochanska@fundacjacp.org

Magdalena Tokarska – Prezes, tel. 061 829 6791, m.tokarska@fundacjacp.org

Pliki do pobrania:

Logotyp – CMYK lub RGB

Zdjęcie całego zespołu

Zdjęcie zarządu

Partnerzy

Wśród kluczowych Partnerów Fundacji znajduje się szereg instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Są to:

Rada, Zarząd i Zespół

Jesteśmy zespołem pełnym pasji, dynamicznym i profesjonalnym. Każdy z nas posiada niepowtarzalną wiedzę, ma zgromadzony zasób różnorodnych doświadczeń. Potrafimy skutecznie pozyskiwać środki, sprawnie zarządzać projektami i funduszami ze źródeł regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych.

Uzupełniamy się – każdy z nas posiada inny zestaw cech charakteru i umiejętności, różne mamy pasje i specjalizacje. W pracy możemy wykorzystywać nasze mocne strony, przekuwając je na sukces organizacji. Generujemy i realizujemy pomysły. Wszyscy jesteśmy autorami inicjatyw, które podejmujemy. Czujemy się współodpowiedzialni za naszą Fundację i nasze najbliższe otoczenie. Staramy się zarażać innych takim myśleniem.

Nasz zespół charakteryzuje niski poziom hierarchizacji i ponadprzeciętny poziom motywacji do realizowania zadań. Jesteśmy grupą ekspertów-pasjonatów, którzy nie potrzebują ponaglań „szefa”, żeby realizować kolejne zadania. Nasza motywacja do pracy jest często naszą wewnętrzną energią do życia – nie karmi się finansami, czy poleceniami służbowymi. Wszyscy czujemy się współodpowiedzialni za nasze miejsce pracy, kreujemy pomysły i pozyskujemy na nie środki finansowe. Wszyscy jesteśmy autorami tego, co dzieje się w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Nad pracami Zarządu nadzór sprawuje Rada Fundacji w składzie:

          JM Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. Dr. Julia von Blumenthal – prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas – prorektor ds. kadr i rozwoju UAM

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg – prodziekan ds. badań i rozwoju Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

dr Ryszard Bodziacki – burmistrz Słubic w latach 1991–1997 oraz w latach 2002 – 2010

Kazimiera Jakubowska – wieloletnia Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego

Agnieszka Palacz – kwestor UAM

Zarząd Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

Magdalena Tokarska (prezes zarządu), Karolina Dreszer-Smalec, prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny, Anna Serba, Adam Szulczewski

Zespół Fundacji:

Publikacje

Publikacje

Każdy projekt niesie za sobą ogromny zasób wiedzy. Przez 14 lat naszej działalności wydaliśmy szereg publikacji, raportów, magazynów, gazet. Chętnie piszemy o sprawach organizacji pozarządowych i współpracy pomiędzy nimi a samorządami. Przygotowujemy i publikujemy raporty z własnych badań społecznych.

publikacje

publikacje magazyny badania
publikacje magazyny raporty

Sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe

Poniżej prezentujemy sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe Fundacji na rzecz Collegium Polonicum za poszczególne lata oraz załączamy raporty za badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.

roksprawozdanie merytorycznesprawozdanie finansoweopinia audytora
2006spraw_meryt_06
2007spraw_meryt_07
2008spraw_fin_2008
2009spraw_meryt_09spraw_fin_2009
2010spraw_meryt_10
2011spraw_meryt_11
2012spraw_meryt_12
2013spraw_meryt_13spraw_fin_2013
2014spraw_meryt_14spraw_fin_14
2015spraw_meryt_15spraw_fin_2015audyt_2015
2016spraw_meryt_16spraw_fin_2016
2017spraw_fin_2017
2018spraw_meryt_2018spraw_fin_2018
2019
-->

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(budynek CP, II piętro pok. 208)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 884 309 488, 603 112 487
sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy