tel. 61 82 96 791 sekretariat@fundacjacp.org

Historia

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum powstała w październiku 2002 roku, opierając się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jej fundatorami byli: prof. dr hab. Stanisław Lorenc, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski i dr Krzysztof Wojciechowski.

Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie Collegium Polonicum – pomagamy wydziałom Collegium Polonicum, organizacjom studenckim. Wspieramy finansowo uczelniane przedsięwzięcia, finansujemy nagrody w konkursach. Oferujemy także opiekę instytucjonalną Fundacji przy organizacji wydarzeń akademickich. Umożliwiamy studentom odbycie praktyk, propagujemy wolontariat.

Jesteśmy z Wami już 14 lat!

Fundacja jest organizacją infrastrukturalną, z 14-letnią tradycją, stabilną i regionalnie rozpoznawalną. Wspiera stowarzyszenia i fundacje działające głównie na terenie województwa lubuskiego. Zrealizowaliśmy blisko 60 projektów. Były to przedsięwzięcia lokalne, regionalne, ogólnopolskie, a także międzynarodowe. Na nasze działania pozyskaliśmy łącznie 33 603 113,00  złotych!

Stały zespół FCP liczy obecnie 15 osób. Członkowie zespołu brali czynny udział w pracach nad Regionalnym Programem Operacyjnym i Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie lubuskim, stale współpracują z samorządami i NGO. Są wśród nas absolwenci Szkoły Liderów, Szkoły Partycypacji Społecznej, Szkoły Animatorów Społecznych, Szkoły Trenerów Modelu Współpracy.

Pracujemy dla regionu

Jesteśmy organizacją nowoczesną, otwartą na potrzeby społeczności lokalnej. Nasze działania kierujemy do mieszkańców regionu, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców. Możemy pochwalić się dużym doświadczeniem w zakresie wdrażania procedur innowacyjnego zarządzania projektami. Znamy dobrze środowisko lokalne i jego potrzeby. Jako organizacja infrastrukturalna pomagamy grupom nieformalnym oraz inicjatywnym zrobić krok do przodu, aby mogły założyć organizację i działać zgodnie z obowiązującymi standardami.

Fundacja od 2006 roku jest też Ośrodkiem Działaj Lokalnie w ramach ogólnopolskiego programu grantowego. Dzięki temu wspieramy i współfinansujemy ciekawe przedsięwzięcia, realizowane na terenie „małych ojczyzn”. Dotychczas w ramach dziesięciu konkursów przyznaliśmy 98 dotacji na łączną kwotę 452 500,00 złotych. Prowadzimy również działania w ramach Sektora 3 Słubice, gdzie wspieramy grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, udzielając wsparcia doradczego i szkoleniowego. Wśród tak wielu projektów wskazanie tych najważniejszych jest trudnym zadaniem, bo tak naprawdę każdy jest ważny, a do jego realizacji zespół przystępuje z pełnym zaangażowaniem.

W 2015 roku otrzymaliśmy akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co uprawnia nas do prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach OWES-u wspieramy inicjatywy z powiatów: słubickiego, krośnieńskiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (ziemski i grodzki) oraz żarskiego.

Nasza misja

Misją Fundacji jest budowanie mostu porozumienia i współpracy pomiędzy samorządami a społeczeństwem, bazującego na dialogu obu stron, z wykorzystaniem zdiagnozowanych przez nas zasobów i możliwości każdej z nich, dążąc do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Uważamy, że najważniejszym przęsłem tego mostu są organizacje pozarządowe dlatego najwięcej uwagi skupiamy na wzmacnianiu ich w swojej roli. Misja ta realizowana jest przy pomocy programów Fundacji mieszczących się w trzech obszarach:

  • 1.Centrum Organizacji Pozarządowych, czyli współpraca międzysektorowa, kreowanie polityk publicznych i pomoc infrastrukturalna dla organizacji;
  • 2.Centrum Aktywności Obywatelskiej, czyli rozwój lokalny i wspieranie inicjatyw dla dobra wspólnego zakładających zwiększenie zaangażowania w sprawy publiczne mieszkańców;
  • 3.Edukacja i rynek pracy, czyli wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podejmowanie innowacyjnych działań w sferze edukacji i rozwiązywania problemów rynku pracy.

Podejmowane działania wynikają z rzetelnie zdiagnozowanych potrzeb.

Fundacja opiera się na zespole dynamicznych i pełnych pasji ludzi, dla których ważne jest stałe podnoszenie swoich kompetencji i zdobywanie nowych doświadczeń. Jest zarządzana w sposób przejrzysty opierający się na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Te same wartości wyznajemy w kontaktach z partnerami. Uważamy, że aby organizacja świadczyła usługi na wysokim, profesjonalnym poziomie i tworzyli ją eksperci, jej zespół musi być wynagradzany.

Statut

Głównym celem statutowym Fundacji jest działalność oświatowa, naukowa, edukacyjna, kulturalna i społeczna, w szczególności w zakresie wspierania Collegium Polonicum oraz rozwijania różnorodnych form aktywności obywateli, wzmacniania postaw prospołecznych, służąca budowaniu świadomego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja realizuje cel poprzez:

1.Działalność oświatową, a w szczególności:
a) tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli,
b) współpraca ze szkołami, przedszkolami w zakresie wspólnych projektów edukacyjnych
2.Działalność naukową, a w szczególności:
a) organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej we współpracy z Collegium Polonicum,
b) współfinansowanie konferencji naukowych i sympozjów organizowanych przez Collegium Polonicum,
c) udzielanie stypendiów krajowym i zagranicznym studentom
d) współpracę ze środowiskiem biznesu, nauki i kultury w kraju i za granicą,
e) działanie na rzecz transgranicznych form wymiany naukowej,
f) promowanie i inicjowanie nowatorskich form współpracy w dziedzinie dydaktyki i organizacji życia akademickiego.
3.Działalność edukacyjną, a w szczególności:
a) organizowanie szkoleń zawodowych, językowych, rozwojowych,
b) tworzenie oferty kształcenia przez całe życie
4.Działalność kulturalną, a w szczególności:
a) promowanie kultury regionu,
b) wspieranie inicjatyw kulturalnych
5.Działalność społeczną, a w szczególności:
a) promocję i organizację wolontariatu,
b) prowadzenie regrantingu w rozumieniu art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
c) udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programach stypendialnych
6.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
7.Działalność w zakresie ochrony środowiska.
8.Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych zrzeszeniach grupujących organizacje o charakterze „non profit”.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Pełny tekst statutu można przeczytać klikając link:

statut fundacji na rzecz collegium polonicum

Media

Nasi partnerzy medialni odgrywają bardzo ważną rolę w propagowaniu działań oraz misji Fundacji oraz organizacji pozarządowych i instytucji, które z nami współpracują. Lokalne media są nośnikiem informacji oraz ich akceleratorem w środowisku lokalnym. Stale współpracują z nami:

Osoby do kontaktów:

Marzena Słodownik – Dyrektor, tel. 061 829 6789, m.slodownik@fundacjacp.org

Magdalena Tokarska – Prezes, tel. 061 829 6791, m.tokarska@fundacjacp.org

Pliki do pobrania:

Logotyp – CMYK lub RGB

Zdjęcie całego zespołu

Zdjęcie zarządu

Partnerzy

Wśród kluczowych Partnerów Fundacji znajduje się szereg instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Są to:

Rada, Zarząd i Zespół

Jesteśmy zespołem pełnym pasji, dynamicznym i profesjonalnym. Każdy z nas posiada niepowtarzalną wiedzę, ma zgromadzony zasób różnorodnych doświadczeń. Potrafimy skutecznie pozyskiwać środki, sprawnie zarządzać projektami i funduszami ze źródeł regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych.

Uzupełniamy się – każdy z nas posiada inny zestaw cech charakteru i umiejętności, różne mamy pasje i specjalizacje. W pracy możemy wykorzystywać nasze mocne strony, przekuwając je na sukces organizacji. Generujemy i realizujemy pomysły. Wszyscy jesteśmy autorami inicjatyw, które podejmujemy. Czujemy się współodpowiedzialni za naszą Fundację i nasze najbliższe otoczenie. Staramy się zarażać innych takim myśleniem.

Nasz zespół charakteryzuje niski poziom hierarchizacji i ponadprzeciętny poziom motywacji do realizowania zadań. Jesteśmy grupą ekspertów-pasjonatów, którzy nie potrzebują ponaglań „szefa”, żeby realizować kolejne zadania. Nasza motywacja do pracy jest często naszą wewnętrzną energią do życia – nie karmi się finansami, czy poleceniami służbowymi. Wszyscy czujemy się współodpowiedzialni za nasze miejsce pracy, kreujemy pomysły i pozyskujemy na nie środki finansowe. Wszyscy jesteśmy autorami tego, co dzieje się w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Nad pracami Zarządu nadzór sprawuje Rada Fundacji w składzie:

          JM Rektor prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. Dr. Alexander Wöll – prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina

dr Ryszard Bodziacki – burmistrz Słubic w latach 1991–1997 oraz w latach 2002 – 2010

Kazimiera Jakubowska – wieloletnia Przewodnicząca Rady Powiatu Słubickiego

 

Zarząd Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

 Zarząd Fundacji na rzecz Collegium Polonicum

Od lewej: Karolina Dreszer-Smalec, dr Krzysztof Wojciechowski, Magdalena Tokarska (prezes zarządu) i prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny

Zespół Fundacji:

Publikacje

Publikacje

Każdy projekt niesie za sobą ogromny zasób wiedzy. Przez 14 lat naszej działalności wydaliśmy szereg publikacji, raportów, magazynów, gazet. Chętnie piszemy o sprawach organizacji pozarządowych i współpracy pomiędzy nimi a samorządami. Przygotowujemy i publikujemy raporty z własnych badań społecznych.

publikacje

publikacje magazyny badania
publikacje magazyny raporty

Skontaktuj się z nami

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
(I piętro budynku biblioteki CP)

Godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8:00 - 15:00
tel. 61 829 67 91 | sekretariat@fundacjacp.org

NIP:598-15-31-052 | REGON: 211249064

Polecamy