Konsultuj- Decyduj

                                                                                                                      

KD

 Koordynator: Karol Duer  

Czas realizacji: październik 2013 – grudzień 2014

Zasięg projektu: powiat słubicki

Grupa docelowa: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 219 324,35 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Słubicach.
Celem projektu jest wzrost świadomości organizacji pozarządowych oraz samorządu gminy Słubice w zakresie partycypacji społecznej i ich roli w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w gminie oraz ich upowszechnienie.

 

Strona internetowa projektu: www.ngo.slubice.pl

Pakt.com.org

Koordynator:  Marzena Słodownik

Czas realizacji: lipiec 2012 - wrzesień 2015

Zasięg projektu: Gmina Krosno Odrzańskie w województwie lubuskim

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze śrdoków Unii Europejskiej w ramie Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1 645 930,00 zł

PAKT.com.org to projekt innowacyjny, który realizowany jest w partnerstwie z gminą Krosno Odrzańskie. Jego celem jest poprawa jakości realizacji usług społecznych w partnerskiej gminie poprzez opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia wieloletniego programu współpracy pomiędzy NGO a samorządem.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

stopka_kolor_pakt.jpg


 

Podkategorie