Modelowe taNGO

Koordynator: Adam Szulczewski

Czas realizacji: marzec 2014 – czerwiec 2015

Zasięg projektu: powiat słubicki

Grupa docelowa: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 529 437,60 zł

Modelowe taNGO ma na celu zwiększenie zakresu oraz poprawę jakości mechanizmów współpracy między sektorem publicznym a NGO. Projekt realizowany jest w partnerstwie z powiatem słubickim i na jego terenie.

W ramach projektu powołany został inkubator NGO, w którym organizacje pozarządowe z terenu powiatu mogą rozwijać swoje kompetencje w zakresie współpracy, a także uzyskać poradę w ramach bieżącej działalności. Przewidziane są spotkania informacyjno-upowszechniające oraz dwa międzysektorowe pikniki integracyjne.

Podmioty, które podejmą się działań przewidzianych projektowo będą miały możliwość wspólnego kreowania wzajemnych relacji i realiów współpracy, a przewidzianym owocem projektu będzie podniesienie kultury współpracy.
Projekt powstał na bazie Modelu współpracy i zakłada wprowadzenie jego rozwiązań w obrębie 3 jednostek samorządu terytorialnego
 (PO KL 5.4.1 http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/Produkty,38.html)

finansowanie modelowe taNGO

Szkoła Dialogu - perspektywą skutecznej współpracy

Projekt:„Szkoła Dialogu-perspektywą skutecznej współpracy”
SD logo kolorWartość projektu: 660 791,80 PLN
Czas trwania: luty 2014 – czerwiec  2015
Zasięg projektu: województwo lubuskie 
Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Realizator: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowychspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Partner: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Partner: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Grupa docelowa: samorządy lokalne i organizacje pozarządowe

Cel główny:

Wdrożenie modelu współpracy w samorządach województwa lubuskiego jako skutecznej metody partnerstwa w programowaniu i wdrażaniu rozwiązań w zakresie polityk publicznych.

Najważniejsze zadania w projekcie to:

  • Szkoła Dialogu
  • Model współpracy
     
Załączniki:
 {simplepopup}

Go NGO!

logo.pngKoordynator:  Karolina Dreszer - Smalec

Czas realizacji: wrzesień 2012 – sierpień 2014

Zasięg projektu: województwo lubuskie 

Grupa docelowa: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu lokalnego.

Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 846 290,00 zł

„Go NGO” to projekt wspierający dwa sektory – pozarządowy i publiczny. Zrodził się na bazie obserwacji potrzeb III sektora i jego współpracy z samorządem lokalnym, jako pomysł dwóch organizacji z województwa lubuskiego – Fundacji na rzecz Collegium Polonicum oraz Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Jego idea oparta jest na przeświadczeniu, że silne i świadome społeczeństwo obywatelskie to profesjonalny i wiarygodny sektor pozarządowy, posiadający kompetencje do prowadzenia partnerskiej współpracy z samorządem.

Najważniejsze zadania w projekcie to:

1.Powołanie Lubuskiej Sieci Współpracy, która miałaby stanowić przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń między lubuskimi organizacjami, a samorządem lokalnym. Chcielibyśmy, aby w lubuskim powstał podmiot tworzony przez organizacje i samorządy, działający na ich rzecz, podejmujący działania zarówno wspierające cały sektor pozarządowy w lubuskim, ale i dbający o potrzeby pojedynczych organizacji, i pokazujący w jaki sposób, na co dzień i długofalowo, współpracować z administracją.

2.Wypracowanie Kodeksu Współpracy sektora pozarządowego i samorządowego poprzez określenie standardów podejmowanych działań. Prace prowadzone będą w międzysektorowych grupach roboczych, w których wspólnie dyskutowane będą pomysły i rozwiązania. Pozwoli to na ciągłe usprawnianie funkcjonowania lubuskich NGO, również pod kątem nawiązywania partnerskiej współpracy z samorządem lokalnym. Przy wsparciu Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpocznie się proces certyfikacji lubuskich NGO, który może stać się dobrą praktyką na skalę ogólnopolską.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


Podkategorie