Wystartował Komitet Monitorujący RPO Lubuskie-2020

km 22.05.2015W piątek, 22 maja, prace rozpoczął Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Lubuskie-2020. Jest w nim także dwunastoosobowa reprezentacja organizacji pozarządowych z regionu. W tym gronie jest również Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Lubuskie-2020 (KM RPO) to ponad pięćdziesięcioosobowe gremium, które m.in. zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów oraz wszelkie propozycja zmian w RPO. W KM zasiadają reprezentanci samorządu województwa, powiatów, gmin oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Elżbieta Anna Polak.

Reprezentanci organizacji pozarządowych zostali wybrani w głosowaniach przeprowadzonych w lutym (-> wybory 1) i marcu (-> wybory 2). Lubuski sektor pozarządowy ma w KM 6 par reprezentantów („para” to członek i stały zastępca członka). Nasi reprezentanci to: Czesław Słodnik i Agata Nolka-Metrykowska (Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych), Adam Szulczewski i Iwona Szablewska (Fundacja na rzecz Collegium Polonicum i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Zielonej Górze), Jan Koniarek i Agnieszka Pundyk (Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "ROZWÓJ"), Anita Kucharska-Dziedzic i Tomasz Lewandowski (Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet "BABA"), Romuald Malinowski i Bernadeta Walaszek (Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych), Sławomir Stańczak i Milena Sieradzka (Fundacja Rozwoju Holistycznego).

Pełny skład Komitetu można zobaczyć tutaj >>>

Podczas pierwszego posiedzenia przyjęty został regulamin funkcjonowania KM. W trakcie posiedzenia Adam Szulczewski zgłosił propozycje wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostały przyjęte przez KM. Zmiany dotyczyły m.in. dodanie do zadań KM promowania zasady partnerstwa, kwestii zachowania minimum 10 dni roboczych na zwołanie posiedzenia komitetu, usunięcia maksymalnego składu liczebnego grup roboczych, wybierania przewodniczącego grup roboczych przez członków grupy spośród siebie, możliwości zwrotu środków dojazdu na posiedzenie KM własnym środkiem transportu i zwiększenia kwoty na sfinansowanie szkoleń dla członków i zastępców reprezentujących partnerów spoza administracji.

KM uchwalił również kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym kryteria dostępu i kryteria premiujące do osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy oraz działań i poddziałań nr: 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej; 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty; 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formuła ZIT; 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra; 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej; 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT; 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra; 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Zielona Góra;

Warto zaznaczyć, że większość z przyjętych przez KM kryteriów, została przedstawiona przez Instytucję Zarządzającą RPO-Lubuskie 2020 dopiero w dniu posiedzenia komitetu.

Z perspektywy organizacji pozarządowych ubiegających się o środki EFS w ramach RPO, istotnym organiczeniem może być ocena potencjału finansowego wnioskodawcy w połączeniu z minimalną wartością wnioskowanej dotacji, która w obecnej wersji SzOOP została określona na poziomie 100 tys. zł. Na etapie oceny formalnej, polega ona na zweryfikowaniu tego czy roczny obrót projektodawcy i partnerów jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. Mimo starań przedstawicieli III sektora, kryterium obrotu na etapie oceny formalnej zostało zachowane. Jednocześnie podczas posiedzenia KM padła deklarcja marszałek Elżbiety Anny Polak, że Instytucja Zarządzająca rozważy w niektórych działaniach zmniejszenie minmalnej kwoty wnioskowanej do 50 tys. zł.

Dodatkowo przyjęte zostały kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach RPO – L2020 dla Osi Priorytetowej X. Kryteria formalne mające zastosowanie dla Osi Priotytowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z EFRR (OP 1-5,9). Kryteria merytoryczno-horyzontalne mające zastosowanie dla Osi Priotytowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z EFRR (OP 1-5,9) - w tym kryteria specyficzne stosowane podczas oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 RPO-L2020 dla OP 2.

Więcej informacji oraz zdjęcia z inauguracyjnego spotkania Komitetu można zobaczyć na stronie www.lubuskie.pl.

Przygotował: Adam Szulczewski, członek KM RPO-Lubuskie 2020.