Dyskusja o roli organizacji pozarządowych w RPO - Lubuskie 2020

Przedstawiciele lubuskich organizacji pozarządowych zainteresowanych Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 spotkali się 27 marca w sali Centrum Integracji Społecznej Zielonej Górze.

Spotkanie zbiegło się z ogłoszeniem konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020. Dokument, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu został przekazany do konsultacji 25 marca.

Część merytoryczną spotkania otworzyła Małgorzata Seńków z Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, która zaprezentowała Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 pod kątem wsparcia dla organizacji pozarządowych. Oprócz prezentacji poszczególnych osi priorytetowych uczestnicy dowiedzieli się również, że kryteria wyboru projektów w osiach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie będą konsultowane publicznie, a za konsultacje posłuży przekazanie ich Komitetowi Monitorującemu RPO-Lubuskie 2020. Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego zaplanowano na przełom kwietnia i maja. Po prezentacji pojawiło się wiele pytań, m.in. o to czy prezentowana w SzOOP-ie wysokość wkładów własnych jest już przesądzona, o kwestię wsparcia partnerów społeczno-gospodarczych z pomocy technicznej, a także o poszczególne zapisy w SzOOP-ie.

Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum przedstawił dotychczasowy udział organizacji pozarządowych w tworzeniu lubuskiego RPO, a także przedstawił założenia projektu "Monitoring funduszy europejskich" realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Swoimi doświadczeniami w pracach podkomitetu monitorującego PO Kapitał Ludzki w poprzedniej perspektywie, dzieliła się Iwona Szablewska z Ośrodka Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze. Z kolei Piotr Frączak - prezes OFOP - zaprezentował rolę Komitetu Monitorującego, a także przedstawił planowane wsparcie ze strony federacji dla pozarządowych członków wszystkich komitetów monitorujących w kraju.

Udział w spotkaniu wzięli również prawie wszyscy przedstawiciele sektora pozarządowego w Komitecie Monitorującym RPO-Lubuskie 2020. W trakcie dyskusji uczestnicy stwierdzili, że niezwykle ważne dla skutecznego działania ich przedstawicieli jest aktywność nie tylko podczas posiedzeń komitetu, ale również pomiędzy nimi. Za ważne uznano konieczność wypracowania narzędzi komunikowania się członków KM z lubuskimi organizacjami, aby uzyskiwać szersze poparcie dla prezentowanych stanowisk, a także współpracę pomiędzy samymi reprezentantami NGO-sów, aby podczas KM prezentować wspólne stanowiska.

Spotkanie przygotował Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w ramach projektu "Monitoring funduszy europejskich", realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Materiały ze spotkania:

Spotkanie zbiegło się z ogłoszeniem konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020. Dokument, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu został przekazany do konsultacji 25 marca.

Część merytoryczną spotkania otworzyła Małgorzata Seńków z Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, która zaprezentowała Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 pod kątem wsparcia dla organizacji pozarządowych. Oprócz prezentacji poszczególnych osi priorytetowych uczestnicy dowiedzieli się również, że kryteria wyboru projektów w osiach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie będą konsultowane publicznie, a za konsultacje posłuży przekazanie ich Komitetowi Monitorującemu RPO-Lubuskie 2020. Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego zaplanowano na przełom kwietnia i maja. Po prezentacji pojawiło się wiele pytań, m.in. o to czy prezentowana w SzOOP-ie wysokość wkładów własnych jest już przesądzona, o kwestię wsparcia partnerów społeczno-gospodarczych z pomocy technicznej, a także o poszczególne zapisy w SzOOP-ie.

Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum przedstawił dotychczasowy udział organizacji pozarządowych w tworzeniu lubuskiego RPO, a także przedstawił założenia projektu "Monitoring funduszy europejskich" realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Swoimi doświadczeniami w pracach podkomitetu monitorującego PO Kapitał Ludzki w poprzedniej perspektywie, dzieliła się Iwona Szablewska z Ośrodka Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze. Z kolei Piotr Frączak - prezes OFOP - zaprezentował rolę Komitetu Monitorującego, a także przedstawił planowane wsparcie ze strony federacji dla pozarządowych członków wszystkich komitetów monitorujących w kraju.

Udział w spotkaniu wzięli również prawie wszyscy przedstawiciele sektora pozarządowego w Komitecie Monitorującym RPO-Lubuskie 2020. W trakcie dyskusji uczestnicy stwierdzili, że niezwykle ważne dla skutecznego działania ich przedstawicieli jest aktywność nie tylko podczas posiedzeń komitetu, ale również pomiędzy nimi. Za ważne uznano konieczność wypracowania narzędzi komunikowania się członków KM z lubuskimi organizacjami, aby uzyskiwać szersze poparcie dla prezentowanych stanowisk, a także współpracę pomiędzy samymi reprezentantami NGO-sów, aby podczas KM prezentować wspólne stanowiska.

Spotkanie przygotował Adam Szulczewski z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w ramach projektu "Monitoring funduszy europejskich", realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.