Statut

Statut Fundacji na rzecz Collegium Polonicum:
(tekst jednolity uchwalony 27.05.2011)

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Mając na względzie dobro Collegium Polonicum - unikalnej, wspólnej placówki uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz formy współpracy międzynarodowej i regionalnej stwarzające przesłanki dla dalszego rozwoju Collegium, założyciele wskazani w akcie notarialnym z dnia 11.10.2002 roku ustanawiają Fundację na rzecz Collegium Polonicum, zwaną dalej Fundacją.

§ 2
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U . Nr 21, poz. 97, zm. Dz. U. z 1991 r. Nr 19, poz. 82) i zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 3
1.Siedzibą władz Fundacji jest miasto Słubice.
2.Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a także za granicą.

§ 4
Fundacje powołano do realizacji zamierzonych celów na czas nieokreślony

§ 5
Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach

II. Cele Fundacji

§ 6
Celami Fundacji są:

1.Działanie na rzecz zbliżenia między narodami, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, która jest warunkiem dalszego rozwoju Collegium Polonicum w Słubicach, wspólnej placówki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
2.Promowanie i realizowanie idei zjednoczonej Europy oraz roli Polski w strukturach europejskich.
3.Wspieranie finansowe i organizacyjne Collegium Polonicum w Słubicach w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.
4.Działanie na rzecz transgranicznych form wymiany naukowej, promowanie i inicjowanie nowatorskich form współpracy w dziedzinie dydaktyki i organizacji życia akademickiego.
5.Promowanie i wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprez wspieranie i animowanie inicjatyw o charakterze ekonomicznym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym.
6.Promowanie ochrony środowiska.
7.Prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie celów Fundacji.
8.Działalność na rzecz promowania kultury i oświaty.

§ 7
Swoje cele Fundacja realizuje przez:
1.Inspirowanie i wspomaganie rozwoju społecznego.
2.Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej do realizacji zadań statutowych.
3.Organizowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej.
4.Prowadzenie działalności gospodarczej.
5.Współpracę międzysektorową w kraju i za granicą.
6.Organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń zawodowych i językowych dla mieszkańców regionu.
7.Realizowanie lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych programów stypendialnych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla studentów odbywającym studia w Collegium Polonicum.
8.Organizowanie i współfinansowanie konferencji naukowych i sympozjów organizowanych przez Collegium Polonicum bądź przy współudziale Collegium Polonicum.
9.Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych zrzeszeniach grupujących organizacje o charakterze "non profit".
10.Promocję i organizację wolontariatu.
11.Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom w obszarze działalności pożytku publicznego określonego w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
12.Gromadzenie kapitału żelaznego.

III. Majątek i dochody fundacji

§ 8
1.Początkowy majątek Fundacji stanowi wniesioną przez Fundatorów kwota 1.000 (tysiąca) złotych stanowiąca fundusz założycielski Fundacji.
2.Realizację celów Fundacji zapewniają fundusz założycielski oraz fundusze i środki rzeczowe pochodzące z darów i zbiórek oraz spadków i darowizn krajowych i zagranicznych, dochody z działalności gospodarczej oraz środki pozyskane od innych instytucji i organizacji (dotacje).
3.Darowizny celowe mogą być wykorzystane do realizacji wyłącznie celów wskazanych przez darczyńcę.

§ 9
1.Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację wskazanych w § 4 celów Fundacji.
2.Tworzenie odrębnych funduszy jest też możliwe, gdy w inny sposób nie można uwzględnić życzeń ofiarodawców co do przeznaczenia środków finansowych lub rzeczowych przekazanych Fundacji.

§ 10
Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z innymi fundacjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 11
1.Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, bądź przez uczestnictwo w spółkach.
2.Działalność gospodarcza prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem, także na terenie innych państw.
3.Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w szczególności z wykorzystaniem osiągnięć i możliwości naukowych, technicznych, organizacyjnych i dydaktycznych Collegium Polonicum.

§ 12
Działalność gospodarcza Fundacji polega na:
1.Wykonywaniu usług na rzecz zleceniodawców zewnętrznych działających w zakresie celów Fundacji.
2.Sprzedaży usług przyczyniających się do realizacji celów Fundacji.
3.Prowadzenia działalności wydawniczej sprzyjającej realizacji celów Fundacji.
4.Prowadzenia działalności handlowej sprzyjającej realizacji celów Fundacji.

§ 13
1.Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na cele statutowe, w tym także na nabycie środków trwałych oraz praw niemajątowych służących realizacji tych celów.
2.Gospodarka finansowa oraz rachunkowość jest prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
3.Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1.000 zł.

IV Władze Fundacji

§ 14
Organami Fundacji są:

1.Rada Fundacji
2.Zarząd Fundacji

A. Rada Fundacji

§ 15
Rada Fundacji składa się z członków stałych oraz z członków zwyczajnych powoływanych do rady na czas trwania kadencji.

§ 16
1.W skład rady wchodzi 3 członków stałych:
- Rektor UAM ,
- Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą,
- Dyrektor administracyjny Collegium Polonicum.
2.Członkowie stali wchodzą w skład Rady Fundacji z urzędu, po objęciu pełnionych przez siebie funkcji.
3.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z ostatnim dniem pełnienia sprawowanej funkcji, po przekazaniu następcy wszelkich dokumentów związanych z pełnieniem obowiązków w Radzie Fundacji.
4.Czas trwania kadencji członków stałych oraz sposób ich powoływania na stanowiska będące podstawą powołania do Rady Fundacji określone są odrębnymi ustawami.
5.Członkowie stali mogą działać w Radzie przez swoich przedstawicieli na podstawie odpowiedniego umocowania.

§ 17
1.Członkowie stali mogą powoływać do składu Rady członków zwyczajnych w ilości od 1 do 4 w drodze uchwały przyjętej 2/3 głosów obecnych członków.
2.Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoby prawne działają w Radzie poprzez ustanowionego przedstawiciela.
3.Członkowie zwykli powoływani są na okres 3 lat.

§ 18
1.Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pełni z urzędu funkcję Przewodniczącego.
2.Rada Fundacji wybiera ze swego grona, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 19
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji przez członka, na skutek odwołania członka przez Radę w drodze uchwały lub na skutek śmierci członka.

§ 20
1.Członek Rady na swój pisemny wniosek może zawiesić swoje członkostwo, jednakże okres zawieszenia nie może przekraczać jednego roku.
2.Członkostwo w Radzie zostaje zwieszone z urzędu w sytuacji powołania członka Rady do pełnienia funkcji członka Zarządu lub gdy członek Rady nawiąże z Fundacją stosunek pracy na okres pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
3.Jeżeli na skutek zawieszenia członkostwa Rada nie posiadałaby wymaganej liczby członków – dokonuje się wyboru nowego członka. Wyboru tego można dokonać na czas trwania zawieszenia.

§ 21
1.Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.
2.Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady z własnej inicjatywy, na wniosek pisemny przynajmniej 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu.
3.W razie niemożności wypełniania funkcji przez Przewodniczącego Rady – funkcje te wypełnia wiceprzewodniczący Rady, a gdy ten nie ma możliwości działania – upoważniony członek Rady.
4.Rada Fundacji może powoływać komisje na wniosek członka Rady, w tym Komisję Rewizyjną.
5.W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji, bez prawa głosu.

§ 22
1.Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2.Głosowanie jest jawne, z tym, że w sprawach odwołania członka Rady zarządza się głosowanie tajne.
3.Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji, zmian w regulaminach Rady i Zarządu Fundacji zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów.

§ 23
Rada Fundacji działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Fundacji.

§ 24
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, doradczych i nadzorczych.

§ 25
1.Do zadań Rady należą:
- występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
- opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
- zatrudnianie członków Zarządu,
- zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium;
- zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub podjętych z własnej inicjatywy.
2.Rada może żądać od Zarządu wyjaśnień oraz przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące działalności finansowej Fundacji.
3.Rada może ustanowić tryb i zasady nadawania wyróżnień, np. odznak, medali, tytułów honorowych oraz nagród instytucjom oraz osobom zasłużonym dla realizacji celów Fundacji bądź dla jej działalności.
4. Rada podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji.
5. Rada podejmuje decyzję w sprawach wskazanych w § 30, § 36, § 37, § 38 statutu.

B. Zarząd Fundacji

§ 26
1.Zarząd Fundacji składa się z 3 do 6 osób. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu ustala Rada Fundacji.
2.Pierwszy Zarząd Fundacji zostaje powołany przez Fundatorów. Kolejne Zarządy Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3.Fundator może zostać powołany przez Radę do pełnienia funkcji członka Zarządu.
4.Kadencja w Zarządzie Fundacji trwa 3 lata.
5.Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany na to stanowisko przez Radę Fundacji.
6.Czynności prawne dokonywane w imieniu Fundacji wymagają współdziałania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
7.Zarząd może upoważnić Dyrektora Fundacji do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu.

§ 27
Zarząd pracuje na podstawie regulaminu pracy zarządu ustalonego przez Radę Fundacji.

§ 28
Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:

1.Kierowanie działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem.
2.Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
3.Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
4.Prowadzenie księgi darczyńców.
5.Tworzenie i likwidacja zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji.
6.Ustalanie zasad, form i trybu zatrudniania oraz wysokości zarobków pracowników Fundacji.
7.Opracowywanie i uchwalanie po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji.
8.Powoływanie Dyrektora Fundacji.
9.Podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji.

§ 29
Sprawozdanie ze swojej działalności Zarząd przedkłada Radzie Fundacji co najmniej raz w roku, nie później niż do 15 maja.

§ 30
W wypadku członków Zarządu pozostających z Fundacją w stosunku pracy na stanowisku członka Zarządu wysokość ich zarobków ustala Rada Fundacji.

§ 31
Rada Fundacji przeprowadza głosowanie nad odwołaniem Zarządu lub poszczególnych jego członków w przypadku:
a)naruszenia postanowień Statutu,
b)niewypełniania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji,
c)nieudzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 32
Na wniosek Prezesa, Zarząd może powołać Dyrektora Fundacji. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

§ 33
Dyrektor Fundacji pełni czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu.

§ 34
Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.

V Uchwalenie i zmiana statutu

§ 35
Statut uchwalany jest przez Fundatorów.

§ 36
Decyzję o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym przynajmniej dwóch stałych członków Rady.

VI Przepisy końcowe

§ 37
1.Dla urzeczywistnienia celów Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami.
2.Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3.Decyzje o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji lub z własnej inicjatywy większością ¾ ważnie oddanych głosów.

§ 38
1.Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia wszystkich celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej majątku.
2.Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Sąd. Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu.
3.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w pełnym składzie na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy większością 2/3 głosów członków stałych i 3/4 głosów członków zwykłych.
4.Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji podlega przekazaniu na rzecz jednego lub obu uniwersytetów partnerskich tworzących Collegium Polonicum. W kwestii podziału porozumienie zawierają Rektorzy uniwersytetów partnerskich, a w wypadku niemożności jego osiągnięcia, właściwy sąd.

§ 39
Fundacja podlega nadzorowi Ministra właściwego do spraw edukacji.

§ 40
Statut wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011

Przewodniczący Rady Fundacji Zarząd Fundacji

....................................... .................................