Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się organizacji pozarządowych w województwie lubuskim. Swoją działalność rozpoczęliśmy w październiku 2002 roku, opierając się na aktywnej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Celem inicjatorów Fundacji było rozwijanie działalności edukacyjnej Collegium Polonicum i jej promocja w środowisku lokalnym.
Pracujemy z pasją. Z zaangażowaniem robimy to, co innym wydaje się niemożliwe. Unia Europejska daje nam szansę, którą chcemy dzielić się z innymi. Nasze umiejętności i doświadczenia przekazujemy dalej, aby mieszkańcy naszego regionu żyli bez kompleksów w zjednoczonej Europie.

Wspieramy:

Społeczności lokalne

Celem naszych działań jest zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu regionu. Pomagamy małym organizacjom w pozyskiwaniu funduszy, pokazujemy w jaki sposób realizować projekty, a także jak zakładać organizacje pozarządowe. Fundacja od 2006 roku jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie w ramach programu Działaj Lokalnie, aby wspierać i współfi nansować działania małych inicjatyw i organizacji. Do 2012 roku przekazaliśmy na ten cel prawie 250 tysięcy złotych dotacji. Cyklicznie organizujemy Targi Aktywności Społecznej. Organizujemy szkolenia i konferencje, w ramach których wspieramy organizacje pozarządowe. 

Przedsiębiorczość

Sięgamy po sprawdzoną wiedzę. Nasz zespół składa się z energicznych pracowników. Wspólnie opracowujemy nowatorskie programy szkoleniowe, odpowiadające potrzebom klientów. Tworzymy nową jakość połączoną z inwencją i kreatywnością młodej europejskiej kadry. Opieramy się na doświadczeniu zgromadzonym w Collegium Polonicum i na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Zrealizowaliśmy projekt „Super Szef Super Firmy, czyli jak wystartować w biznesie”. W ramach przedsięwzięcia 19 osób otrzymało dotację na założenie własnej firmy. Natomiast projekt „Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw” kształcił osoby zatrudnione w małych przedsiębiorstwach z regionu.

Edukację

Odbiorcami naszych szkoleń i kursów są przede wszystkim samorządy, organizacje pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa, szkoły oraz mieszkańcy regionu. Naszą ofertę konsekwentnie rozbudowujemy i ulepszamy. Aby zrealizować zamierzony cel prowadzimy kursy językowe, warsztaty i szkolenia merytoryczne dla osób indywidualnych, firm i instytucji. W roku akademickim 2009/2010 zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce „EKO uniwersytet dla dzieci” z terenu powiatu słubickiego. W ramach przedsięwzięcia promowaliśmy postawy proekologiczne wśród uczniów szkół odstawowych. Kolejnym przykładem działalności edukacyjnej jest projekt „Przyjazny Urząd – szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników samorządów”. W roku akademickiem 2012/2013 będziemy partnerem w projekcie "Uniwersytet Obywatelski dla dzieci" realizowanym przez Fundację Dobro Kultury.

Aktywność

Zajmujemy się przede wszystkim inicjowaniem i realizowaniem projektów. Przyświeca nam główny cel – stworzenie lepszego, bardziej przyjaznego otoczenia, które daje mieszkańcom możliwości rozwoju. Uważamy, że zmianę na lepsze można osiągnąć dzięki zaangażowaniu i aktywności. Projekt „TRWAŁOŚĆ I URODA ŻYCIA” aktywizował starszych mieszkańców regionu i łączył pokolenia. W ramach przedsięwzięcia organizowaliśmy kurs komputerowy, polsko-niemiecki tandem językowy, warsztaty taneczne i przygotowaliśmy spektakl teatralno-muzyczno-taneczny BIAŁY-CZERWONY-CZARNY. Ponadto spisujemy i wydajemy życiorysy ludzi pogranicza.

Współpracę transgraniczną

Specjalizujemy się w obszarach związanych z Unią Europejską, Funduszami strukturalnymi, współpracą transgraniczną. Nawiązujemy kontakty z sąsiadem zza Odry i promujemy postawy otwarte na kooperację. Czerpiemy wiele pomysłów z niemieckiego rynku. Te inspiracje wykorzystujemy w Lubuskiem. Przykładem przedsięwzięcia transgranicznego jest „Mentoring dla kobiet – projekt dla województwa lubuskiego”. Celem jest rozpowszechnienie mentoringu, jako nowoczesnej formy wspierania rozwoju kadr na rynku pracy za pomocą transferu wiedzy z Brandenburgii do województwa lubuskiego. Partnerem w projekcie był EUV.

Nowatorskie rozwiązania

Staramy się wypracować nowe rozwiązania problemów dzisiejszego społeczeństwa. Realizujemy projekty innowacyjne-testujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W lipcu 2012 rozpoczęliśmy współpracę z gminą Krosno Odrzańskie przy projekcie "pakt.com.org", w ramach którego wypracujmy model długofalowej współpracy między gminą a krośnieńskimi organizacjami. Następnie ten model zaproponujemy wszystkim innym samorządom. W 2012 roku rozpoczynamy także projekt "Mentoring", którego celem jest rozwiązanie problemu bezrobocia wśród grupy młodych osób.

Collegium Polonicum

Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie Collegium Polonicum, wspólnej placówki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (EUV). Pomagamy wydziałom CP, organizacjom studenckim działającym przy uczelni. Oferujemy dostęp do bezpłatnych usług, opiekę instytucjonalną przy organizacji wydarzeń i wartościowych inicjatyw związanych z Collegium Polonicum, wspieramy finansowo uczelniane przedsięwzięcia. Zapraszamy aktywnych studentów, którym proponujemy atrakcyjne miejsce praktyki lub wolontariat.

Informacje o misji, działalności i zespole Fundacji na rzecz Collegium Polonicum oraz statut i sprawozdania roczne.